Coördinatieregeling

Procedure verplaatsing supermarkt Aldi van Bilderdijkstraat 46 naar Enghuusweg 13.

Gecoördineerde ter inzage ligging bestemmingsplan en vergunning verplaatsing Aldi - vanaf 12 mei 2022

Vanaf 12 mei liggen zes weken de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

-ontwerpbestemmingsplan voor de locaties Enghuusweg 13 en Bilderdijkstraat 46 (te vinden op ruimtelijkeplannen.nl) en

-ontwerpvergunning voor de locatie Enghuusweg 13 (in te zien op het gemeentehuis). 

Coördinatiebesluit - 22 april 2021

Burgemeester en wethouders van Putten maken bekend dat de gemeenteraad op 22 april heeft besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieregeling) voor de verplaatsing van de Aldi. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om coördinatie van de volgende besluiten:

  • Het bestemmingsplan (op grond van de Wet ruimtelijke ordening) voor beide locaties.
  • Vergunningen (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe supermarkt aan de Enghuusweg (zoals de onderdelen bouwen, kappen, maken van een uitweg).

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Putten de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de (ontwerp)besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten.

Belanghebbenden kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten. Het coördinatiebesluit is hieronder als pdf-bestand te downloaden. Het gaat hierbij om een procesbesluit, er zijn nog geen tekeningen of iets dergelijks in te zien. Voor meer informatie kunt u bellen met (0341) 359 768. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Coördinatiebesluit Aldi downloaden (PDF)