Inloopbijeenkomst locatie Wallenbergstraat

Maandag 3 juli 2017 was de inloopbijeenkomst over de huisvestingslocatie sociale huur Wallenbergstraat.

De druk op de sociale huurmarkt in Putten is groot. We hebben daarom in de woonvisie vastgelegd dat we in Putten graag sociale huurwoningen willen toevoegen. Woningstichting Putten wil deze woningbouw graag realiseren. Dit hebben we dan ook vastgelegd in de prestatieafspraken.

De sociale huurvoorraad moet huisvesting bieden aan reguliere woningzoekenden, maar ook aan een aantal specifieke doelgroepen, waaronder statushouders, personen in nood met een sociale of economische binding die door onvoorziene omstandigheden geen legale huisvesting kunnen vinden, arbeidsmigranten en jonge starters op de woningmarkt. De druk bij deze doelgroepen is groot. In de commissie Samenleving van 23 mei 2017 is daarom gesproken over vier locaties om (al dan niet tijdelijk) in de vraag naar huisvesting te voorzien.

  1. Wallenbergstraat (locatie 12 inbreidingsnotitie).
  2. Matchpoint (locatie 13 inbreidingsnota).
  3. Enghuusweg.
  4. Recreatieterreinen buiten recreatiecluster.

Op www.putten.nl/ruimtelijkevisies kunt u zowel de woonvisie als de inbreidingsnotitie nalezen.

Locatie Wallenbergstraat

Voor de locatie Wallenbergstraat gaat onze voorkeur uit naar permanente bebouwing voor circa 30 kleine huishoudens. Wij denken hierbij aan drie gebouwen, uitgevoerd in maximaal drie lagen. Naast de nieuwe bebouwing wil Woningstichting Putten de bestaande appartementen aan de Wallenbergstraat graag een opknapbeurt geven.

Tijdens de bijeenkomst konden de bewoners op een poster zien hoe de locatie mogelijk ingedeeld kan worden. Ook konden bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden bij de uitwerking van de plannen door een reactieformulier in te vullen. Wij proberen de reacties zo goed mogelijk mee te nemen in de uitwerking van de plannen.

Bewoners die alsnog een reactie willen geven, kunnen een reactieformulier downloaden en invullen en vóór 17 juli 2017 opsturen naar Gemeente Putten, afdeling Ruimte, Postbus 400, 3880 AK in Putten of e-mailen naar info@putten.nl. U kunt hierbij denken aan de situering, vormgeving van de bebouwing en de verdere inrichting van het gebied (parkeren, groenvoorziening, e.d.).