Groen licht voor Halvinkhuizen Fase 1: belangrijke mijlpaal

Het eerste deel van de nieuwe woonwijk aan de zuidwestkant van Putten kan gebouwd worden. De gemeenteraad stemde donderdag 23 november 2023 unaniem in met het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen Fase 1. Er komen 310 woningen, waarvan 65% valt in de categorie ‘betaalbaar’. Wij gaan in gesprek met Bertus Cornelissen, wethouder Volkshuisvesting en Wonen.

Het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen Fase 1 is vastgesteld. Goed nieuws?!

“Dit is absoluut goed nieuws. De 310 woningen voorzien in een grote behoefte aan woonruimte in Putten. Heel concreet: we bieden hiermee ruimte aan zo’n 750 mensen. Dat is mooi in deze tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar een woning. Een belangrijke mijlpaal voor de gemeente Putten.”

Geldt dit ook voor woningzoekenden in Putten?

“Ja, ook voor Puttenaren die een woning zoeken is de komst van Halvinkhuizen goed nieuws. Waarom? In de woonwijk Rimpeler zijn de woningen gemiddeld genomen voor 80% aan Puttenaren verkocht. Wij streven voor Halvinkhuizen naar een minimaal vergelijkbaar percentage. Vanuit de Woondeal Noord-Veluwe is er de afspraak dat bijna 3 op de 10 nieuwe woningen een sociale huurwoning wordt. Halvinkhuizen wordt een woonwijk voor alle doelgroepen.”

Hoe zit het met starters en senioren uit ons eigen dorp?

“De woningen die in Halvinkhuizen gebouwd worden, zijn nog meer gericht op starters en senioren als je het vergelijkt met de woningen in Rimpeler. Denk aan kleine en grote appartementen, rug-aan-rugwoningen en een ‘knarrenhof’ voor senioren. Maar natuurlijk worden er in Halvinkhuizen ook woningen gebouwd voor gezinnen.”

Wat voor karakter krijgt de nieuwe woonwijk?

“Halvinkhuizen zal een woonwijk worden met een dorps karakter en een groene uitstraling. De prachtige bomen die nu in het gebied staan, blijven. Op verschillende punten versterken we de bomenrijen en houtwallen en in het plan is veel aandacht voor het openbaar groen. Een derde van de wijk zal ‘groen’ zijn. Verder zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen, maar auto’s zullen minder zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn. Aan de architecten vragen wij woningen te ontwerpen die passen bij het gebied en ook bij Putten.”

Waarom is er nu pas groen licht? Er wordt toch al jaren gepraat over een nieuwe woonwijk?

“Ik begrijp dat mensen het lang vinden duren, maar dit soort ontwikkelingen moeten goed en zorgvuldig worden voorbereid. De afgelopen jaren is er meer gebeurd dan alleen de naamsverandering van Putten-Zuid in Halvinkhuizen. Voordat er echt gebouwd kan worden, worden er namelijk allerlei werkzaamheden uitgevoerd die voor het gros van de inwoners niet zichtbaar zijn.”

Kunt u ons een inkijkje geven in wat voor voorbereidingen er zoal getroffen zijn?

“Om te beginnen zijn er gesprekken gevoerd met een breed scala aan betrokkenen. Denk aan omwonenden, grondeigenaren, belangenorganisaties, onderzoeksbureaus, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Alle input heeft op de tekentafel gelegen en leidde tot een ‘ontwikkelingsvisie’ voor de nieuwe woonwijk. Inwoners hebben hier ook een belangrijke stem in gehad. De vaststelling door de gemeenteraad in maart 2022 was destijds een belangrijke mijlpaal, want de hoofdlijn voor het totale woningbouwplan Halvinkhuizen werd in de ontwikkelingsvisie vastgelegd. Anderhalf jaar later hebben we een vastgesteld bestemmingsplan voor fase 1. Dat is behoorlijk snel.”

Snel?

“Ja, gemiddeld duurt het traject van vaststelling ontwikkelingsvisie tot vaststelling bestemmingsplan langer. Het is voor Halvinkhuizen sneller gelukt, omdat de meeste mensen die hieraan gewerkt hebben ook de woonwijk Rimpeler hebben uitgewerkt. Het projectteam is goed op elkaar ingespeeld en heeft veel profijt gehad van de ervaringen bij Rimpeler.”

Met welke aspecten is nog meer rekening gehouden?

“Afgelopen periode zijn er tal van onderzoeken verricht: onderzoek naar de verkeersontsluiting, waterhuishouding, de bodem, flora en fauna, stikstof, onderzoek naar niet gesprongen explosieven en het in beeld brengen van milieucontouren. Al die zaken zijn zorgvuldig met elkaar uitgewerkt, waarbij we voor een klein deel van het gebied nog naar een oplossing zoeken met de aanwezige veehouderij.”

Waar bent u trots op?

“In de onderhandelingen met projectontwikkelaars, betrokken grondeigenaren en bouwbedrijven zijn we tot goede afspraken zijn gekomen. Er zijn veel Puttense ondernemers betrokken geweest bij de planvorming. Ook bij de realisatie van de nieuwe wijk zullen veel Puttense bouwbedrijven aan de slag gaan. We laten ‘couleur locale’ zien. De betrokkenheid van lokale ondernemers is goed voor de werkgelegenheid en economie van ons dorp. Ik ben trots dat we samen kunnen werken aan de ontwikkeling van Putten. Daarnaast ben ik blij dat we groot draagvlak hebben voor het plan. We willen snel aan de slag.”

Wanneer gaat de schop de grond in?

“Wat mij betreft zo snel mogelijk, maar dat is afhankelijk van juridische procedures. Als er beroep wordt aangetekend tegen het plan, kan het nog zomaar één tot twee jaar duren. En misschien treffen we vanuit het archeologisch onderzoek ook nog bijzondere vondsten aan. Wie zal het zeggen. Ondertussen leunen we niet achterover. We zijn de plannen voor de aanleg van nutsvoorzieningen al aan het voorbereiden. Zo kunnen we na afronding van eventuele juridische procedures direct aan de slag om deze aan te leggen. Daarna kunnen de bouwbedrijven starten met de woningbouw. Ondertussen treffen we ook al voorbereiden voor de volgende fasen van Halvinkhuizen.”

Zijn er nog andere beren op de weg?

“Ja, zo eerlijk moeten we ook zijn. In heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen z’n grenzen aan. Dit houdt in dat het niet langer vanzelfsprekend is dat nieuwe wijken op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. Dat is een onzekere factor. Wel is het zo dat we al jaren met Liander in gesprek zijn over mogelijke (alternatieve) oplossingen. We staan er goed op, maar het biedt geen garanties.”

Wanneer kunnen de mensen zich inschrijven voor een woning?

“Dat duurt dus echt nog wel een tijdje. De komende maanden zal daar meer duidelijk over komen. Ik raad de mensen met interesse aan om de berichtgeving van de gemeente te volgen en onze website in de gaten te houden.”