Nieuw parkeerbeleid in Putten

Het college van B&W van de gemeente Putten stelt de gemeenteraad voor nieuw parkeerbeleid vast te stellen. Met de aanpassingen in het beleid wil het college inspelen op de veranderende vraagstukken op het gebied van mobiliteit en parkeren. De commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte (EBOR) vergadert over het voorstel op maandag 22 april 2024.

Met het nieuwe parkeerbeleid en de bijbehorende parkeernota geven burgemeester en wethouders uiting aan hun intenties zoals uitgesproken in het coalitieakkoord 2022-2026 en de uitvoeringsagenda van het vorig jaar vernieuwde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Veel veranderd

Het huidige parkeerbeleid stamt uit 2016. Sindsdien is er veel veranderd. Zo zijn elektrische (deel)auto’s opgekomen, spelen groen en klimaat een steeds belangrijkere rol, is de parkeersituatie in het centrum veranderd en is de rol van de fiets belangrijker geworden. Ook nieuwe beleidskaders (zoals de Omgevingsvisie 2040) zijn van invloed op het onderwerp parkeren in Putten. “Het nieuwe parkeerbeleid en de parkeernormen zijn helemaal van deze tijd, geven duidelijke kaders én bieden de mogelijkheid om in te spelen op ruimtelijke ontwikkelingen”, zegt Sander van Nieuwenhuizen, wethouder Mobiliteit.

Aandacht voor de fiets

De meest in het oog springende verandering is dat de fiets een prominentere rol krijgt in het nieuwe beleid. Het college geeft aan dat de fiets een steeds belangrijkere rol speelt in het leefbaar en bereikbaar houden van Putten, en dan met name van het centrum. “Om zoveel mogelijk mensen op de fiets naar het centrum te trekken, creëren we onder meer veilige fietsstallingsplaatsen in het centrum. Zo maken we ons motto Fiets First! heel concreet”, zegt wethouder Van Nieuwenhuizen.

Vervolgonderzoeken

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de mogelijkheid van een parkeerfonds voor het centrum te onderzoeken. Een parkeerfonds is een middel om parkeerplaatsen op een centrale locatie aan te leggen en niet (meer) bij elke woning. Op die manier wil het college de beleving en leefbaarheid van het centrum waarborgen. Ten slotte stelt het college voor om elke vier jaar een parkeeronderzoek uit te voeren om te kunnen blijven sturen op het parkeeraanbod.