Puttens college van B&W zet in op versnelling van woningbouwinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft de Woningbouwmonitor 2024 vastgesteld. Hiermee maakt het college de voortgang inzichtelijk van woningbouwprojecten op korte en lange termijn. Omdat grote projecten vertraging oplopen door landelijke knelpunten, werkt het college aan diverse maatregelen om de achterstand in woningbouw tot 2030 in te halen: projecten die in de pijplijn zitten worden naar voren gehaald en nieuw beleid maakt meer mogelijk.

Het tekort aan woningen in Nederland is een ingewikkeld onderwerp omdat er zoveel speelt, zoals netcongestie en lange procedures. Een quick fix is er niet. “Daarom werken we als gemeente keihard aan zaken waar we wél invloed op hebben”, zegt wethouder Bertus Cornelissen van Wonen en Ruimtelijke Ordening Bebouwde Kom. “Zo houden we de dip in de woningbouw tussen Rimpeler en Halvinkhuizen zo klein mogelijk.”

Versnellen

“We doen er alles aan om te versnellen waar mogelijk. Dit betekent dat wij projecten naar voren proberen te halen. Daarbij focussen we op Halvinkhuizen, terwijl we ook aandacht hebben voor ‘kleinere’ inbreidingsprojecten en transformatielocaties”, zegt wethouder Cornelissen. “In de Taskforce Versneld Wonen werkt de gemeente samen met de woningstichting en andere deskundigen aan de snelle realisatie van voldoende woningen. Cornelissen: “Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarbij belangrijk. Wij willen dat ook toekomstige generaties trots kunnen zijn op ons dorp.”

Groen licht

Op dit moment zijn er binnen de bebouwde kom ruim 100 woningen in aanbouw. Er wordt gebouwd aan onder andere de Achterstraat, de Engweg, de Roosendaalseweg, de Schauwhof en het Trefpunt. Daarnaast gaf het college de afgelopen tijd groen licht aan initiatiefnemers om plannen uit te werken. Bijvoorbeeld voor de Huybertsenweg, Van Damhof, ‘Molenzicht’ en de Jacob Catsstraat. Ook zijn er bestemmingsplannen vastgesteld, waar echter nog procedures lopen. In totaal zitten er ruim 200 woningen in diverse inbreidingsplannen in de pijplijn. Voor Halvinkhuizen fase 1 met 310 woningen hoopt de gemeente op een snelle uitspraak van de Raad van State.

Inspelen op veranderingen

De woningmarkt en factoren die daar invloed op hebben zijn steeds meer aan verandering onderhevig. “Wij werken aan diverse maatregelen om sneller en efficiënter in te kunnen spelen op veranderingen en behoeften binnen de woningmarkt”, geeft wethouder Cornelissen aan. Het college werkt aan een lokaal “Programma Wonen” waarin alle ontwikkelingen in samenhang worden opgepakt. Na de zomer zal het college een herijking van de Woonvisie met de gemeenteraad bespreken. Ook komt het college na de zomer met nieuw beleid voor inbreiding (woningbouw binnen de bebouwde kom). Naast de Taskforce Versneld Wonen krijgen ook de Huisvestingsverordening en de Woonzorgvisie een plek in het programma. Bij al deze ontwikkelingen wordt al rekening gehouden met de nieuwe Wet Versterking Regie Volkshuisvesting die 1 januari 2026 ingaat.