Handhavingsverzoek of melding milieu

Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven of u kunt een melding maken.

Handhavingsverzoek

U kunt alleen een verzoek tot handhaving maken als u belanghebbende bent. Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent, wordt uw verzoek in behandeling genomen. Als u een handhavingsverzoek maakt, wordt u hierdoor wel bekend bij de (mogelijke) overtreder. Het is niet mogelijk anoniem een handhavingsverzoek in te dienen.

Als belanghebbende kunt u een handhavingsverzoek bij de gemeente indienen als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals:

•           Bodem (vervuiling)

•           Lucht (verontreiniging)

•           Geluid (geluidsoverlast)

Besluit van de gemeente

Na het indienen van een handhavingsverzoek krijgt u een besluit over het vervolg van de handhavingsprocedure. De gemeente kijkt of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, mag de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

•           Een boete uitdelen.

•           De overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom).

•           Besluiten om de vergunning in te trekken.

•           De gemeente vraagt aan de politie strafrechtelijk op te treden.

Handhavingsverzoek maken

Heeft u een handhavingsverzoek? Dan kunt u mailen naar info@putten.nl. Of u belt naar de Servicebalie (0341) 359 611.

Handhavingsbeleid

Het integraal handhavingsbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat voor de verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving. In het handhaving uitvoeringsprogramma staan de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

Voorwaarden

U dient alleen een handhavingsverzoek in als u belang heeft bij naleven van de milieuregels.

Termijn

De gemeente moet op uw handhavingsverzoek reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. De gemeente mag 1 keer deze termijn verlengen.

Bezwaar & beroep handhavingsverzoek milieu

U mag bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Melding of klacht

U kunt ook door een melding (oftewel een klacht) laten weten dat u last heeft van een ‘overtreding' van de milieu regels. U kunt uw melding anoniem doen.

Melding maken

Als u een melding wilt maken, dan kunt u mailen naar info@putten.nl. Of u belt naar de Servicebalie (0341) 359 611.

Vermeld bij uw melding:

  • uw naam
  • uw adres, postcode en woonplaats
  • uw telefoonnummer
  • adres waar de overtreding plaatsvindt (op wie of welke situatie heeft het verzoek betrekking, welk bedrijf of welke persoon)
  • waaruit bestaat de overtreding (is er bijvoorbeeld geen vergunning of houdt men zich niet aan bepaalde regels)?

Besluit

Op een melding ontvangt u geen besluit van ons.

Contactgegevens

T (0341) 359 611