Grootschalige energieopwekkking

De gemeente Putten vindt een duurzame leefomgeving belangrijk. In april 2017 stemde het college in met een onderzoek naar de mogelijkheden voor (grootschalige) duurzame energie opwekking in Putten. Bureau Over Morgen voerde deze verkenning voor de gemeente uit. Op basis van deze verkenning is een gemeentelijk beleidskader voor grootschalige energieopwekking opgesteld en is een pilot gestart. Samen met bewoners en ondernemers zoeken we naar kansrijke locaties voor zonnevelden, windturbines en kijken we ook naar kansen voor de omzetting van biomassa.

Nederland is opgedeeld in energieregio’s en per regio wordt een strategie uitgewerkt om de energiedoelstellingen te halen. Putten werkt samen met gemeenten op de Noord-Veluwe. Samen is er een plan (de RES) opgesteld. Dit plan vertelt wat we de komende 10 jaar in de regio gaan doen om onze CO2 uitstoot te verlagen.

 • Wind

  De landelijke ambitie is om in 2023 minimaal 6.000 megawatt opgesteld vermogen aan windenergie op land te hebben gerealiseerd. Voor de gemeente Putten betekent dit ongeveer 11 windmolens.

 • Zon

  De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Alle daken zullen we gaan benutten. Maar het kan ook op grotere schaal, zogenaamde zonneweides of zonneparken op de grond.

 • Warmte

  Putten is een landelijke gemeente met een weinig geconcentreerde warmtevraag en -aanbod. Daarom is een grootschalig warmtenet niet haalbaar. Als er een warmtenet komt is het waarschijnlijk lokaal en gevoed door lage temperatuurbronnen zoals oppervlaktewater of warmte uit de riolering.

 • Biomassa

  Biogas geproduceerd via mestvergisting kan een grote bijdrage leveren aan de energiedoelstellingen. Uit de praktijk van de afgelopen jaren in Putten blijkt echter dat inzetten op biogas (mono- en covergisting) niet altijd tot gewenste resultaten heeft geleid.