Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij

Burgemeester en wethouders van Putten maken op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 10 maart 2016 ingevolge artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij voor een nader vastgesteld gebied een aanhoudingsbesluit heeft genomen.

Het gaat om het onderzoeksgebied Putten Zuid en een contour van 600 meter hieromheen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor veehouderijen. Deze wet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om binnen een bepaalde bandbreedte per deelgebied andere geurnormen vast te stellen. Deze geurnormen moeten door de gemeenteraad in een verordening worden vastgelegd. Vooruitlopend op een eventuele vaststelling van een geurverordening biedt artikel 7 van de Wgv de gemeenteraad de mogelijkheid om een aanhoudingsbesluit te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens het proces van het opstellen van een geurverordening zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Op grond van het aanhoudingsbesluit worden aanvragen om omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij tijdelijk aangehouden. Het besluit vervalt op het tijdstip waarop een nieuwe geurverordening in werking treedt of als niet binnen een jaar na het nemen van het aanhoudingsbesluit het ontwerp van de geurverordening bij de gemeenteraad aanhangig is gemaakt. In het aanhoudingsbesluit is nader omschreven op welke aanvragen het aanhoudingsbesluit van toepassing is. 
Het aanhoudingsbesluit treedt in werking op 16 maart 2016. U kunt het aanhoudingsbesluit inzien in het gemeentehuis, op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur, of op afspraak in de middag of op donderdagavond. U kunt het aanhoudingsbesluit ook inzien via de gemeentelijke website www.putten.nl, onder ruimtelijk beleid. Voor meer informatie over het besluit of het maken van een afspraak voor het inzien van het besluit, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Steunebrink, telefoonnummer (0341) 359 768. 
Tegen het aanhoudingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

> Het aanhoudingsbesluit (PDF, 633 kB)

> Kaart bij aanhoudingsbesluit (PDF, 881 kB)