Handhavingsverzoek milieu

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving. Het gaat bijvoorbeeld om illegaal afval storten of opzettelijke milieuvervuiling, zoals:

  • bodem(vervuiling)
  • lucht(verontreiniging)
  • geluid (geluidsoverlast)

Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de gemeente of de milieuregels worden overtreden. Als dit het geval is, kan de gemeente maatregelen nemen. De gemeente kan:

  • een boete uitdelen
  • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de gemeente aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.

Handhavingsbeleid

Door de gemeenteraad is integraal handhavingsbeleid vastgesteld waarin door het gemeentebestuur voor verschillende taakvelden de prioriteiten en uitgangspunten voor toezicht en handhaving zijn vastgelegd. In het handhavinguitvoeringsprogramma worden de jaarlijks gestelde doelen zo concreet mogelijk geformuleerd.

Voorwaarden

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belang heeft bij het naleven van de milieuregels.

Aanvraag

U doet een handhavingsverzoek bij de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.

Het is ook mogelijk een klacht in te dienen. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen.

Contactgegevens

T.a.v. Milieu

Gemeente Putten

Postbus 400

3880 AKĀ  PUTTEN

T (0341) 359 611

Termijn

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

U dient uw verzoek om handhaving schriftelijk in. In uw verzoek moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een beschrijving van de overtreding

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.