Ontwerp saneringsprogramma geluid Harderwijkerstraat

Burgemeester en wethouders van Putten moeten op grond van artikel 87j, tweede lid, en artikel 89 van de Wet geluidhinder in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend maken dat gedurende zes weken het ontwerp-saneringsprogramma Harderwijkerstraat met de daarop betrekking hebbende stukken, ter inzage ligt.

Het ontwerp-saneringsprogramma omvat het verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om voor 49 woningen een hogere waarde vast te stellen. Het ontwerp-saneringsprogramma is de basis voor het verkrijgen van subsidie voor, waar nodig, het uitvoeren van gevelmaatregelen aan de woning en voor het reeds aangebrachte geluidreducerende asfalt op de Harderwijkerstraat. Indien nodig wordt door het treffen van de maatregelen de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai in de woningen omlaag gebracht. Alleen woningen die in de saneringslijst worden genoemd, komen mogelijk in aanmerking voor sanering. De betreffende bewoners/eigenaren worden per brief over de procedure geïnformeerd.

Het ontwerpbesluit is op grond van artikel 110c lid 2 van de Wet geluidhinder elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien in het gemeentehuis vanaf 13 juli 2017 en is tevens digitaal in te zien op www.putten.nl/milieu. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (tot en met 23 augustus 2017) worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor een toelichting op de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw J. Raes, bereikbaar via telefoonnummer (0341) 474 326.

Alleen belanghebbenden, die tijdig (schriftelijk en/of mondeling) zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.