Agenda van de Toekomst

Als gemeente Putten zijn wij aangenaam verrast dat zoveel inwoners de bereidheid hebben uitgesproken om mee te denken en mee te praten over de verdere ontwikkeling van Halvinkhuizen. Maar liefst 182 inwoners reageerden op de vragen en de stellingen die wij eind 2020 aan hen voorlegden. 92 inwoners, waarvan bijna 40 procent in de leeftijd jonger dan 36 jaar, gaven aan mee te willen blijven denken over Halvinkhuizen. Ook de gesprekken die wij voerden met de gemeenteraad, mede-overheden, betrokken organisaties en deskundigen leverden ons waardevolle informatie op. Wij betrekken al deze informatie volop bij het verder vormgeven van de plannen.

Groen met stip op 1

Wij hebben de deelnemers van de vragenlijst de vraag voorgelegd welke thema’s voor hen het belangrijkste zijn. Een wijk met een groene en dorpse uitstraling staat hierbij met stip op 1. Dat geldt als onomstreden. Vooroplopen op het gebied van duurzaamheid scoort het minst bij alle respondenten. Over het functioneel benutten van landschappelijke elementen, zoals de houtwallen, lopen de meningen uiteen. Hetzelfde geldt voor de noodzaak van centrale wijkvoorzieningen en het al dan niet ‘voorrang geven aan fietsers’. Zoals aangegeven wordt alle respons meegenomen en meegewogen bij het opstellen van de Ontwikkelingsvisie (medio 2021) en bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan (tweede helft 2021).

Kansen en aandachtspunten voor Halvinkhuizen

Naast de wat meer themagerichte vragen hebben wij onze inwoners, eind vorig jaar, ook twee open voorgelegd: welke kansen ziet u voor Halvinkhuizen én welke aandachtspunten heeft u voor ons? Ook hier was de respons groot. Uit de reacties bleek vooral dat onze inwoners staan te springen om woningen. Een aantal van de respondenten gaf ons nadrukkelijk mee om vooral te kijken naar betaalbare woningen voor jonge inwoners. “Houd de jeugd in Putten”, zo lazen wij. Ook werd gepleit voor een variatie in het aanbod: “Denk niet te groot. Er is veel behoefte aan woningen en appartementen voor alleenstaanden”. Verder moet Halvinkhuizen zo worden ingericht dat het de doorstroming bevorderd, gaven diverse inwoners aan. Een andere terugkerende opmerking is om te zorgen voor een ’evenwichtige leeftijdsopbouw’ in de wijk. De inwoners van Putten willen een groen en landelijk Halvinkhuizen. “Met houtsingels, fruitbomen en kleurrijke bermen”. Een aantal inwoners gaf de gemeente in overweging om maatregelen te nemen om het aantal schuttingen te beperken: “Maak hagen verplicht als erfafscheiding en zorg ervoor dat er niet teveel stenen en tegels in de tuinen komen te liggen.” Ook gaven inwoners aan dat de gemeente werk moet maken van een goed groenplan. Voor veel inwoners is het verder belangrijk dat de bewoners van de nieuwe wijk elkaar kennen en er voor elkaar zijn: “Zorg voor elkaar en voor de omgeving”

Grote vraag naar woningen, maar voor wie gaan wij bouwen?

De vraag naar woningen in Putten is groot en divers. De woningen in Rimpeler en op woningbouwlocatie Matchpoint waren snel vergeven. Voor de toekomstige woonwijk Halvinkhuizen zijn wij nog bezig om de behoefte in kaart te brengen. Het streven is om woningen te bouwen voor verschillende doelgroepen. Denk aan gezinnen, jongeren, alleenstaanden, starters en mensen met een laag inkomen. Maar ook woningen voor mensen met een tijdelijke woonbehoefte of senioren, al dan niet met een zorgbehoefte. Hierin zoeken wij naar een verantwoord evenwicht.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agenda van de toekomst

Deskundigen (BDP) hebben voor ons vijf hoofdthema’s beschreven die we de ambities van Halvinkhuizen hebben genoemd. Op deze ambities hebben we inbreng van inwoners, gemeenteraad, mede-overheden, betrokken organisaties en deskundigen gehad. Al deze meningen hebben we vertaald naar de 'Agenda van de Toekomst'.

Thema 1: Wonen in het groen

De wens van de gemeenteraad om van Halvinkhuizen een groene en dorpse wijk te maken klinkt ook door in de reacties die wij van inwoners en betrokken organisaties ontvingen. “Het moet wel echt Puttens worden”, gaf een van de geënquêteerden aan. Veel groen is niet alleen aantrekkelijk maar zorgt ook voor verkoeling in de steeds warmer wordende zomers. Groen draagt ook bij aan het verminderen van de wateroverlast. Als het om wonen gaat, pleit vrijwel iedereen voor een gevarieerd aanbod. Dat betekent dus niet alleen huizen voor gezinnen, maar ook voor de groeiende groep van alleenstaanden. En in verhouding meer ‘goedkope’ woningen voor starters of doorstomers vanuit huurwoningen. Betaalbaarheid is een belangrijk, terugkerend thema. Niet iedereen is enthousiast over hoge bebouwing in de toekomstige wijk. De meerderheid van de deelnemers aan de vragenlijst loopt hier niet warm voor. Tegelijkertijd gaven anderen aan dat de woningnood ervoor zorgt dat we waarschijnlijk niet aan gestapelde bouw ontkomen. Dit omdat er veel behoefte is aan kleinere woningen voor jongeren en alleenstaanden.

Thema 2: Landschappelijke elementen

Het gebied Halvinkhuizen heeft een verhaal. Denk aan de houtwallen, de historische bebouwing en het bestaande groen. Deskundigen adviseren ons om dit te koesteren. Niet alleen omdat dit mooi en karakteristiek is, maar ook omdat de aanwezigheid van al het groen de biodiversiteit bevorderd. Daarbij is ons in overweging gegeven om de houtwallen bijvoorbeeld te benutten voor wandelpaden of speelvoorzieningen. De meeste deelnemers aan onze vragenlijst hebben hier geen probleem mee: zo’n 30 procent van alle respondenten vindt dit geen enkel probleem. De helft staat hier neutraal in. Hieruit concluderen wij dat wij op sommige plekken mogelijk andere functies kunnen geven aan de houtwallen. Dit doen wij vanzelfsprekend op verantwoorde wijze.

Thema 3: Een wijk met een hart

Naast een groene wijk wil onder meer de gemeenteraad graag dat Halvinkhuizen een woonwijk wordt met een dorpse uitstraling. Elkaar kennen en elkaar ontmoeten is ook belangrijk: daardoor krijgt een wijk ook een eigen identiteit. De nieuwe wijk is meer dan wonen alleen. Deskundigen hebben aangegeven dat hiervoor meerdere, bij voorkeur kleinschalige, opties zijn. Denk hierbij aan een kinderboerderij, een buurthuis, een pluktuin en een speeltuin. Een voorwaarde daarbij is wel dat die centrale plek goed bereikbaar moet zijn. Zowel lopend als met de fiets. Het moet dus niet leiden tot extra autoverkeer in de woonwijk. Een ruime helft van de deelnemers aan de vragenlijst staat open voor dit soort gemeenschappelijke voorzieningen. Dat is voor ons een belangrijk signaal. Hoe zo’n eventueel centraal punt in de wijk vorm krijgt, komt later aan de orde. Daarover gaan wij het gesprek op een later moment graag met u aan.

Thema 4: Een vitale wijk

Het is niet onze bedoeling om van Halvinkhuizen een autovrije wijk te maken. Maar de gemeente wil wel inzetten op een wijk met goede wandel- en fietsroutes naar het winkelcentrum, het station en de sportlocaties. Zo worden onze inwoners gestimuleerd om de auto te laten staan. Dat is zeker zo gezond. Verder adviseren verkeerskundigen ons om hier en daar parkeerhofjes te maken. De reacties van onze inwoners zijn heel divers. Een deel wil ‘goed met de auto bij het huis kunnen komen’. Een ander deel wil ‘de fiets voorrang geven’. Onze conclusie is dat wij hier verder over moeten doorpraten. In de Ontwikkelingsvisie en later in het Stedenbouwkundig plan, geven wij hier nadrukkelijk aandacht aan.

Thema 5: Een duurzame wijk

Halvinkhuizen wordt een leefbare woonwijk in het groen: ruimte voor waterberging, biodiversiteit en duurzame energie. Een wijk waarin wij het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door voldoen de laadvoorzieningen. Natuurlijk zijn de woningen energiezuinig en koppelen wij het regenwater af zodat het ‘naar het groen loopt’. Bijna alle respondenten vinden duurzaamheid belangrijk voor de nieuwe woonwijk. Toch vindt de helft van hen dat Halvinkhuizen op dit vlak niet voorop hoeft te lopen in vergelijking met andere nieuwbouwwijken in Nederland. Een kwart van hen denkt daar anders over; zij willen dat juist wel. Halvinkhuizen wordt overigens wel degelijk een duurzame wijk: elke nieuwbouwwijk in ons land hoort dit te zijn. Kortom: onze inwoners vinden het thema duurzaamheid belangrijk, maar zeggen eigenlijk ‘doe het maar gewoon’ in plaats er teveel woorden aan te geven.