Fase 2: Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare Putten

Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Putten tussen de Stationsstraat, de Henslare, de Nijkerkerstraat en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Het terrein sluit aan op een aantal bestaande bedrijfsbestemmingen. In de bestemmingsplantoelichting en de daarbij behorende bijlagen is een onderbouwing van de plannen opgenomen. Een ontwerpbeeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft ongeveer aan waar bedrijvigheid kan komen en welke randen van het gebied voor groen worden gebruikt. Bijvoorbeeld wegen en andere openbare ruimten zijn niet exact in de bestemmingsplankaart opgenomen. 

Verwerken van reacties

Van 1 juni tot en met 12 juli 2023 lag het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare Putten ter inzage. De 23 zienswijzen die zijn binnen gekomen verwerken we nu in een reactienota. Eind 2023 zullen de raadscommissie en de gemeenteraad het bestemmingsplan met de reactienota behandelen. In de komende maanden zijn we onder andere bezig met:

  • Maken van afspraken met grondeigenaren.
  • Laten vaststellen van de voorwaarden voor verkoop van kavels.
  • Verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer.
  • Overleg met diverse adviseurs over bijvoorbeeld ecologie, water en energievoorziening.