(Her)ontwikkeling gebied Brinkstraat

De gemeente is bezig met het (her)ontwikkelen van de omgeving rondom de Brinkstraat. Hiervoor stelt de gemeente een gebiedsvisie op.

Op de luchtfoto is het gebied zoals het nu is, in beeld gebracht.

Huidige situatie Brinkstraat Putten (luchtfoto plangebied)

Doel gebiedsvisie

Het doel van de herontwikkeling is om samenhang aan te brengen in verschillende andere ontwikkelingen:

  • De bibliotheek en de school die aan de Brinkstraat liggen toekomstbestendig maken. Ook liggen er kansen om het parkeerterrein, tegen het gemeentehuis, te verduurzamen. Het heeft op dit moment een versteend karakter.
  • De kwaliteit van dit gebied verhogen door onder meer groen toe te voegen.
  • De mogelijkheid voor woningbouw.
  • Gebruik maken van de kansen om stappen te maken op het gebied van duurzame energieopwekking, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Eind 2022 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het opstellen van een gebiedsvisie voor de Brinkstraat. De gemeente Putten heeft in 2023 aan stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons de opdracht gegeven om een gebiedsvisie op te stellen.

Het bureau heeft 4 stedenbouwkundige scenario’s opgesteld en de financiële gevolgen van elk scenario in beeld gebracht. De scenario’s zijn in november 2023 in het college besproken.

Voorkeursscenario

Inmiddels is duidelijk dat de bibliotheek aan de Brinkstraat de komende tijd op dezelfde plek blijft. Ook is het bijna helemaal zeker dat basisschool De Fontein wordt verplaatst, zoals ook is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Deze ontwikkelingen rond de bibliotheek en de school betekenen een verandering van uitgangspunten voor de scenario’s. Dat heeft geleid tot een vijfde (voorkeurs)scenario van het college van B&W.

Brinkstraat scenario 5

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Activiteit Datum
Start van opstellen gebiedsvisie 2022
Rondetafelgesprekken met belanghebbenden (o.a. school, bibliotheek) en bewonersavond 2023
KuiperCompagnons stellen stedenbouwkundige scenario’s op 2023
Presentatie College van B&W: bepaling voorkeursscenario 18 juni 2024

Vervolgstappen

Activiteit Datum
Inloopavond voor bewoners; presentatie van de 5 scenario's, waarvan de vijfde scenario de voorkeur heeft van het college van B&W. 2 juli 2024
Informatiebijeenkomst met de raad. Het college van B&W legt de raad de schetsscenario's en de voorkeursscenario van het college voor.  Oktober 2024

Het plan van aanpak aan de gemeenteraad voorleggen voor de volgende fase (ontwikkelstrategie, ruimtelijke procedure, openen van een grondexploitatie, budget etc.)

Eind 2024/Begin 2025

Documenten

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact met W. Bos, projectleider en adviseur ruimtelijke ordening. Stuurt een liever een mail? Noteer dan in de omschrijving: Gebiedsvisie Brinkstraat.

T (0341) 359 611

E info@putten.nl