Omgevingsvisie Putten 2040

Omgevingsvisie Putten 2040

Begin 2021 zijn wij gestart met het voorbereiden van de Omgevingsvisie Putten 2040. De Omgevingsvisie gaat op hoofdlijnen onze mogelijkheden bepalen voor wonen, werken en recreëren in een gezond en veilig leefklimaat. U kunt het zien als hét inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Putten vanaf het moment dat de visie wordt vastgesteld tot aan het jaar 2040. Tegelijk wordt de Omgevingsvisie het beoordelingskader voor (ruimtelijke) projecten en initiatieven van inwoners, ondernemers en de gemeente zelf.

Om te komen tot een breed gedragen toekomstvisie, zijn wij van begin af aan in gesprek met onze omgeving. De betrokkenheid en inbreng van anderen ervaren wij als buitengewoon waardevol. Inmiddels werken wij toe naar een ontwerp van de Omgevingsvisie. Deze hopen wij januari 2023 aan u te kunnen presenteren. Dit moet uiteindelijk leiden tot vaststelling van de Omgevingsvisie Putten 2040 door de gemeenteraad.

Planning

Fase Omschrijving Periode
1 Verkennen en analyseren februari 2021 - augustus 2021
2 Koers bepalen september 2021 - juli 2022
3 Ontwerpen en vaststellen augustus 2022 - januari 2023

 

Heeft u vragen?

Neem contact op met Annelies Boonman, projectleider implementatie Omgevingswet.

T (0341) 359 708

E aboonman@putten.nl