Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Deze omgevingsvisie wordt de kapstok voor toekomstig beleid en toekomstige initiatieven voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie Putten 2040 is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie geven wij als gemeente aan hoe onze (fysieke) woon- en leefomgeving er op lokaal niveau uit moet komen te zien. Denk aan woningen en bedrijven, verkeer en vervoer, water en groen en onderwijs- en sportvoorzieningen. Maar het gaat ook over zaken die minder tastbaar zijn zoals duurzaamheid en gezondheid. Een heldere toekomstvisie helpt bij het beoordelen van nieuwe ideeën en het uitvoeren van de Omgevingswet.

Hoe maken wij de Omgevingsvisie Putten 2040?

Door te inventariseren, verkennen en analyseren hebben wij informatie gekregen. U leest de opbrengst van de inventariserende fase in het Waardendocument dat op 5 oktober 2021 is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Met deze informatie is een verdiepingsslag gemaakt. Op basis hiervan zijn de kaders, ambities en doelen tot stand gekomen voor het gebruik, beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Putten. De omgevingsvisie kan worden gezien als het inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Putten vanaf het moment dat de visie wordt vastgesteld tot aan het jaar 2040. Van 16 februari tot en met 29 maart 2023 lag het ontwerp van de Omgevingsvisie Putten 2040 ter inzage. De komende periode worden de ontvangen zienswijzen voorzien van een reactie. De gemeenteraad betrekt de zienswijzen en de beantwoording bij de vaststelling van de Omgevingsvisie Putten 2040, naar verwachting medio 2023. Daarmee eindigt dan ook de wettelijke procedure.

Ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040

Samenvatting ontwerp Omgevingsvisie Putten 2040