Omgevingswet en Omgevingsvisie

Nederland is een land van regels en wetten. De Mijnwet uit 1810 was de eerste wet gericht op onze leefomgeving. Sindsdien zijn er een heleboel wetten en vele tientallen maatregelen bijgekomen. Veel inwoners en ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Ook voor ambtenaren is het vaak zoeken in het oerwoud van regels en bepalingen. Dat moet dus eenvoudiger en beter. Dat is het doel van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor de woon- en leefomgeving. Inwoners, ondernemers en overheden kunnen straks snel zien wat er mag in de leefomgeving. Iedereen krijgt namelijk toegang tot één digitaal Omgevingsloket. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, zoals het aanvragen van een vergunning.

Nu 1 juli 2022
26 wetten 1 wet
60 Algemene Maatregelen van Bestuur 4 Algemene Maatregelen van Bestuur
75 Ministeriele regelingen 1 Omgevingsregeling

Samenhang, maatwerk, snelle besluitvorming

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor:

  • minder regels en meer overzicht; 
  • een samenhangende aanpak van de leefomgeving; 
  • meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk; 
  • betere en snellere besluitvorming.

Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt.

Wie krijgt ermee te maken?

Alle inwoners, ondernemers en initiatiefnemers die activiteiten in de fysieke leefomgeving willen uitvoeren. Denk aan een uitbouw aan een woning of het kappen van een boom. Of aan woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Wat betekent dit in de praktijk?

Door de nieuwe wet krijgen initiatiefnemers meer invloed op hun omgeving. U kunt in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. Via het Omgevingsloket kunt u straks een vergunningaanvraag of melding indienen. Duidelijke stappen en vragenbomen leiden u door dit proces. Als initiatiefnemer heeft u zelf de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken.

Omgevingsvisie: koersbepalend

Eén van de belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet in 2024 klaar zijn. Maar wij willen deze voor Putten al eerder klaar hebben. Dit om de overgangsperiode van de huidige naar de nieuwe wetgeving zo kort mogelijk te houden.

Foto van een boom, waarbij boven de fysieke leefomgeving wordt getoond en onderaan de sociale leefomgeving. Onder fysieke leefomgeving valt: cultuurhistorie, recreatie, infrastructuur, werken, energie, wonen, water, landschap en voorzieningen. Onder sociale leefomgeving valt: mantelzorg, vergrijzing, participatie, leefbaarheid, sociale cohesie, vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid.Bij het maken van de Omgevingsvisie betrekken wij de politiek, onze ketenpartners (provincie, waterschap etc.), het maatschappelijk middenveld (ondernemers, verenigingen etc.) en de inwoners. Samen evalueren wij het huidige beleid. Wat werkte wel? Wat niet? Welke keuzes zijn nodig voor de toekomst? Dat is belangrijke basisinformatie voor de Omgevingsvisie Putten 2040.

In de Omgevingsvisie Putten 2040 zet de gemeente Putten samen met haar inwoners, lokale partners en ondernemers een samenhangende koers uit naar de toekomst. Gericht op de fysieke leefomgeving. De bestaande kwaliteiten vormen daarbij het vertrekpunt. Deze visie moet helder aangeven waar de gemeente Putten naar toe wil. Zo kan de positie bepaald worden en – waar dat nodig is – stelling worden genomen. De Omgevingsvisie is daarbij de kapstok voor het toekomstig beleid en initiatieven.

Op dit moment werken wij aan de Omgevingsvisie Putten 2040: een wervend verhaal dat straks door alle partijen die hieraan meewerken wordt gedeeld. Het verhaal bevat een beeld van de toekomst van Putten. Die toekomst bepalen wij samen: inwoners, ondernemers en gemeente. Kortom: de Omgevingsvisie wordt hét inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Putten van nu tot 2040. Tegelijk is het straks een beoordelingskader voor projecten en initiatieven van inwoners, ondernemers en de gemeente.

Waarom is de Omgevingsvisie belangrijk voor mij?

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van uw eigen leefomgeving. En daar kunt u invloed op uitoefenen. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd? Of dat er aandacht is voor duurzaamheid? Om voor elkaar te krijgen wat wij met elkaar willen in 2040, moeten wij nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie Putten 2040 komen deze speerpunten voor de toekomst te staan.