Pilot Steenenkamer

Buurtschap Steenenkamer is het eerste pilotgebied waarmee we aan de slag gaan voor gebiedsuitwerkingen binnen de Omgevingsvisie 2040. We zijn ons bewust van de uitdagingen op het gebied van verkeer en willen nu ook aandacht schenken aan andere belangrijke opgaven en de identiteit van Steenenkamer.

Pilot Steenenkamer

In de Omgevingsvisie 2040 wordt op verschillende thema’s richting gegeven aan de ontwikkelingen in en inrichting van de gemeente Putten. Dit zijn thema’s als wonen, gezondheid en welzijn, bedrijvigheid en duurzaamheid. Om de Omgevingsvisie 2040 af te stemmen op de verschillende deelgebieden, zijn wij bezig geweest met een gebiedsuitwerking. Buurtschap Steenenkamer is het eerste pilotgebied waarmee we aan de slag zijn gegaan. Lees de gebiedsagenda buurtschap Steenenkamer.

Wij hebben de opgaven voor Steenenkamer in kaart gebracht

Samen met inwoners uit de Steenenkamer is een gebiedsagenda gemaakt. De volgende onderdelen staan in deze agenda:

  • De identiteit van buurtschap Steenenkamer (inclusief de begrenzing). 
  • De belangrijkste opgaven in buurtschap Steenenkamer. 
  • De belangrijkste ontwikkelingen in buurtschap Steenenkamer voor de komende jaren. 
  • De manier waarop we verder aan de slag gaan met de resultaten.

Vragenlijst buurtschap Steenenkamer en de ‘Steenenkamer Tour’

Om de kernkwaliteiten, opgaven en ontwikkelingen in de buurtschap voor de komende jaren vorm te geven is er een participatietraject geweest. In de periode van 12 maart tot 2 april 2022 hebben 93 inwoners de online vragenlijst over de buurtschap ingevuld. Daarnaast hebben wij op woensdag 30 maart 2022 de buurtschap Steenenkamer bezocht. En zijn wij met veel inwoners in gesprek gegaan.

Resultaten participatietraject

De resultaten van de vragenlijst en de gesprekken zijn opgenomen in de gebiedsagenda. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Gebiedsagenda Steenenkamer als inspiratiedocument aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan dit document raadplegen bij besluitvorming. Daarnaast verwerken wij de resultaten van dit pilotproject op verschillende manieren in ons beleid. Zo maken wij bij het opstellen van de Omgevingsvisie al gebruik van de gebiedsagenda. Ook bij het opstellen van een omgevingsplan en eventuele programma’s. Een volledige toelichting leest u in hoofdstuk 4 van de gebiedsagenda.

Wilt u een papieren exemplaar van de gebiedsagenda ontvangen?

Een papieren exemplaar van de gebiedsagenda kunt u bij de Ontvangstbalie in het gemeentehuis ophalen. Wilt u de gebiedsagenda opgestuurd krijgen? Dan kunt deze aanvragen bij D. Lieven. Geef in uw mail bij het onderwerp aan dat het gaat om een ‘papieren exemplaar gebiedsagenda Steenenkamer’ en uw adresgegevens.

E dlieven@putten.nl

T (0341) 359 671

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met A. Glasbergen, Projectleider Pilot Steenenkamer.

E aglasbergen@putten.nl

T (0341) 359 785