Toekomstscenario's

Een uitgebreide beschrijving van de toekomstscenario's vindt u in onderstaand document.

Scenariovorming Omgevingsvisie Putten 2040 downloaden (PDF)

Samenvatting 3 toekomstscenario's

Hieronder staat per toekomstscenario een beknopte samenvatting van de denkrichtingen.

Toekomstscenario 1: Putten als Vanouds

In het scenario ‘Putten als vanouds’ blijft veel bij het oude. Putten blijft een groene gemeente, maar daar investeren wij niet extra in. Veranderingen in de landbouw voeren wij alleen door op initiatief van de boeren. De gemeente voert op dit vlak een passief beleid. Wel werken wij, zoals landelijk afgesproken, toe naar een klimaatneutrale gemeente in 2050. Hierbij richten wij ons vooral op het isoleren en het besparen van energie in de bebouwde omgeving. Er komt hooguit 1 windmolen langs de A28 op Puttens grondgebied. In dit behoudende scenario groeit Putten tot een gemeente van maximaal 26.000 inwoners. Dat betekent dat wij géén nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aanwijzen.

Toekomstscenario 2: Verfrissend Putten

In dit scenario investeren wij méér in groen. Het is de bedoeling om te komen tot minder intensieve veehouderij in Putten. Er komen 1 tot 3 windmolens langs de A28 en de gemeente stimuleert het plaatsen van zonnepanelen op daken. Het dorpscentrum wordt in dit scenario in hoofdzaak een voetgangersgebied. Putten groeit uit tot een gemeente met 28.000 inwoners. In de nieuwbouwwijk Halvinkhuizen komt meer hoogbouw. Er komen nieuwe woonvormen voor starters en voor ouderen. Aan de rand van het dorpscentrum komt ruimte voor appartementen met 4 woonlagen. De gemeente investeert in dit scenario meer in cultuur. Onder andere door het vergroten van de levendigheid in het dorpshart.

Toekomstscenario 3: Vernieuwend Putten

In dit scenario telt Putten op termijn 30.000 inwoners. Dat is een forse groei. Het groene karakter van het dorp versterken wij op grote schaal. Er komt extra openbaar groen en er is sprake van een grootschalige aanplant van nieuwe bomen. Er komen 3 tot 8 windmolens in Putten. Tegelijk maakt de intensieve landbouw een aanzienlijke pas op de plaats. Vooral in de omgeving van natuurgebieden. Qua bereikbaarheid heeft het langzaam verkeer, meer dan nu het geval is, voorrang. De gemeente gaat actief op zoek naar nieuwe locaties om woningen te bouwen. Bijvoorbeeld door Halvinkhuizen op termijn uit te breiden. In dit scenario investeert de gemeente duidelijk meer in voorzieningen. Dit om het dorp vooral ook voor jongeren aantrekkelijk te houden.