Waardendocument

Begin 2021 is de gemeente Putten gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Putten 2040. De afgelopen maanden is invulling gegeven aan Fase 1: inventarisatie, analyse en verkenning. Met het vaststellen van het Waardendocument Omgevingsvisie Putten door het college op 5 oktober 2021 is de eerste fase afgesloten.

Waardendocument Omgevingsvisie Putten downloaden (PDF)

Kernboodschappen

Het Waardendocument biedt een goede basis voor de volgende fase in het proces.

In het Waardendocument zijn alle relevante onderwerpen uit de eerste fase van inventarisatie, analyse en verkenning opgenomen. Het biedt inzicht in zaken die voor de Puttense samenleving van belang zijn (identiteit en kernkwaliteiten) en welke opgaven en ambities er zijn. Kort samengevat:

Kernkwaliteiten

 • Veelzijdig Veluwelandschap met een rijke variatie in landschapstypen
 • Levendig en gastvrij dorp: een actieve en hechte gemeenschap met veel ondernemers
 • Recreatie: natuurlijk en ontspannen doen – sterke recreatieve sector met goede voorzieningen
 • Rijke beleving van cultuur en historie: respect en aandacht voor een bijzonder verleden

Hoofopgaven

 • Natuurlijk en groen Putten: hoe beschermen we de natuurlijke omgeving ook in de toekomst?
 • Aangenaam wonen: hoe zorgen we voor een (lokaal) passende woningvoorraad in een prettige woonomgeving?
 • Sociaal en vitaal Putten: hoe bevorderen we het welzijn en de gezondheid van onze inwoners?
 • Toekomstgericht Putten: hoe reageren we op vraagstukken binnen de klimaatcrisis?
 • Ondernemend Putten: hoe bieden we voldoende economisch perspectief voor onze ondernemers?
 • Bereikbaar Putten: hoe stimuleren we gezonde, veilige en schone mobiliteit?
 • Recreatief en cultureel Putten: hoe behouden we een aantrekkelijk recreatielandschap?
 • Veilig Putten: hoe vergroten we zowel de fysieke als sociale veiligheid in Putten?

Het Waardendocument is in nauwe samenwerking met anderen tot stand gekomen

De inhoud van het bijgevoegde Waardendocument is tot stand gekomen via een proces waarbij brede betrokkenheid is getoond. Het Waardendocument kent hierdoor een brede en integrale scope. Niet alleen de ketenpartners (zoals provincie, waterschap, GGD, Omgevingsdienst Noord-Veluwe, Veiligheidsregio) hebben hun input geleverd. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een brede groep van maatschappelijke partners. Bovendien is er binnen de gemeentelijke organisatie met een grote groep vakspecialisten input geleverd. Tot slot hebben ook de inwoners van Putten, via een kwalitatieve enquête met veel open vragen, hun inbreng gehad. In juni 2021 hebben wij onze inwoners opgeroepen om actief mee te denken over de toekomst van Putten. Onder de noemer “Hoe ziet Putten er uit in 2040” stelden wij onze inwoners 26 concrete vragen. 262 plaatsgenoten namen gemiddeld een half uur de tijd om onze vragen te beantwoorden. Deze inbreng is verwerkt in het waardendocument. Wij zijn blij verrast met het aantal respondenten en zeker ook met de kwaliteit van alle inbreng.

Het Waardendocument geeft nog geen richting voor de inhoud van de Omgevingsvisie

Het resultaat van de eerste fase is “slechts” een beeldend document waarin veel informatie is verzameld via inventarisatie, analyse en verkenning. Met het vaststellen van het Waardendocument wordt duidelijk welke waarden (op basis van de Puttense identiteit en kernkwaliteiten) in de toekomst beschermd zouden moeten worden. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste (ruimtelijke en sociale) opgaven en ambities in kaart gebracht. Daarmee is de basis gelegd voor fase 2 waarin de opgaven/ambities nader worden bekeken en dilemma’s worden afgewogen. Dit leidt tot een passende, integrale koers voor Putten die wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie Putten 2040.

Vervolgtraject: fase 2

In fase 2 wordt een drietal scenario’s opgesteld. Deze scenario’s worden, net als is gedaan met de tussenresultaten van de 1e fase, weer breed besproken. De inwoners van Putten worden hierbij opnieuw betrokken tijdens de 2e Week van de Leefomgeving Omgevingsvisie Putten 2040 in november van dit jaar. Van de 262 respondenten op de enquête over de Omgevingsvisie hebben er ruim 80 aangegeven graag met ons te willen doorpraten over de Omgevingsvisie. Zij worden uitgenodigd om in november 2021 hierover met ons in gesprek te gaan. Ook praten wij dan door met onze partners. Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt vervolgens de koers voor Putten bepaald. Op basis hiervan kan vervolgens de concept-ontwerpvisie worden opgesteld. Deze wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 aan de nieuwe gemeenteraad voorgelegd.