Omgevingsvisie Putten 2040

Het college van burgemeester en wethouders van Putten stelt de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie Putten 2040 gewijzigd vast te stellen. Dit voorjaar werden enkele tientallen zienswijzen ingediend op het ontwerp van de omgevingsvisie. Een deel hiervan gaf het college aanleiding om aanpassingen door te voeren. Door de inspraak is er een nog betere omgevingsvisie mogelijk gemaakt. De gemeenteraad buigt zich na de zomer over het voorstel.

Vaststelling omgevingsvisie Putten 2040 - Samenvatting

Vaststelling omgevingsvisie Putten 2040

Belangrijke stap richting invoering Omgevingswet

In de Omgevingsvisie Putten 2040 worden de kaders vastgesteld het behoud en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De omgevingsvisie is een belangrijke stap in het proces richting de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De omgevingsvisie is namelijk een verplicht onderdeel van de Omgevingswet voor elke gemeente. Wethouder Ewoud ’t Jong: “De omgevingsvisie is hét inspiratiedocument voor het behoud en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Putten vanaf nu tot aan het jaar 2040. Ook is de omgevingsvisie het beoordelingskader voor (ruimtelijke) projecten en initiatieven van inwoners, ondernemers en de gemeente zelf.”

Grote mate van betrokkenheid

Tijdens het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor Putten is sprake geweest van uitgebreide (burger)participatie. Zo organiseerde de gemeente onder andere twee keer een “Week van de Leefomgeving” in 2021. In en rond deze weken haalde de gemeente veel inbreng op vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit dat proces is het ontwerp van de omgevingsvisie ontstaan waarop dit voorjaar 37 zienswijzen zijn ingediend. Een deel van de zienswijzen heeft aanleiding gegeven tot wijzigingen in de omgevingsvisie. Een voorbeeld hiervan is dat het agrarische karakter van Putten nu beter tot zijn recht komt in de visie, mede dankzij de inspraak van agrariërs. De gemeente informeert alle indieners van zienswijzen persoonlijk over de beantwoording van de zienswijzen.

Vervolg

De commissie Ruimte bespreekt het raadsvoorstel in september. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 12 oktober een definitief besluit. Als de raad instemt met het voorstel treedt de omgevingsvisie meteen in werking. Gelijktijdig worden dan de huidige structuurvisie en de toekomstvisie ingetrokken; deze visies worden vervangen door de Omgevingsvisie Putten 2040.

Verbinding met het meerjarenplan Samenleving

Voor beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, vormt de Omgevingsvisie Putten 2040 de basis. Het Meerjarenplan Samenleving vormt als visie de basis voor het beleid op het domein samenleving. De uitwerking van deze twee visies vindt plaats in programma's. Bij de uitwerking hiervan zoeken we actief de samenwerking tussen de verschillende domeinen, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten.