Omgevingsvisie Putten 2040, een toekomstbeeld voor onze gemeente

Omgevingsvisie Putten 2040

Belangrijke stap richting invoering Omgevingswet

In de Omgevingsvisie Putten 2040 zijn de kaders vastgesteld voor het behoud en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De omgevingsvisie is een belangrijke stap in het proces richting de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De omgevingsvisie is namelijk een verplicht onderdeel van de Omgevingswet voor elke gemeente. De omgevingsvisie is op 2 november 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat staat in de Omgevingsvisie Putten 2040?

De omgevingsvisie van de gemeente Putten beschrijft de keuzes die we vandaag moeten maken, om in 2040 als gemeente nog vitaler, mooier en duurzamer te zijn. Wat dit precies inhoudt, beschrijven we verder in hoofdstuk 3 en 4 van de omgevingsvisie. We gebruiken de omgevingsvisie als zogenoemde ‘stip op de horizon’ bij het uitwerken van plannen en ideeën. Een omgevingsvisie gaat over de ruimte om ons heen. Bijvoorbeeld over landschap, natuur, water, milieu, verkeer en vervoer, wonen, economie en cultureel erfgoed. We maken dus keuzes over onze omgeving. Deze keuzes gaan over wat we waardevol vinden en willen beschermen. De keuzes gaan ook over wat voor nieuwe ontwikkelingen we willen en waar deze moeten komen.

Grote mate van betrokkenheid

Tijdens het proces om te komen tot de omgevingsvisie voor Putten is sprake geweest van uitgebreide (burger)participatie. Zo organiseerde de gemeente onder andere twee keer een “Week van de Leefomgeving” in 2021. In en rond deze weken haalde de gemeente veel inbreng op vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit dat proces is het ontwerp van de omgevingsvisie ontstaan waarop dit voorjaar 37 zienswijzen zijn ingediend. Een deel van de zienswijzen heeft aanleiding gegeven tot wijzigingen in de omgevingsvisie. Een voorbeeld hiervan is dat het agrarische karakter van Putten nu beter tot zijn recht komt in de visie, mede dankzij de inspraak van agrariërs. De gemeente heeft alle indieners van zienswijzen persoonlijk geïnformeerd over de beantwoording van de zienswijzen. Tijdens een hoorzitting zijn de indieners in de gelegenheid geweest om een toelichting hierop te geven. De commissie Ruimte heeft het raadsvoorstel in september besproken. Het voorstel is besproken tijdens de raadsvergadering van 12 oktober en op 2 november is de omgevingsvisie vastgesteld. Met de vaststelling van de omgevingsvisie worden de huidige structuurvisie en de toekomstvisie ingetrokken; deze visies worden vervangen door de Omgevingsvisie Putten 2040.

Verbinding met het meerjarenplan Samenleving

Voor beleid dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, vormt de Omgevingsvisie Putten 2040 de basis. Het Meerjarenplan Samenleving vormt als visie de basis voor het beleid op het domein samenleving. De uitwerking van deze twee visies vindt plaats in programma's. Bij de uitwerking hiervan zoeken we actief de samenwerking tussen de verschillende domeinen, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten. Ook bij de uitwerking wordt ingezet op een degelijk (burger)participatieproces om de omgeving erbij te betrekken.