Graafwerkzaamheden en archeologische onderzoek woningbouwlocatie Rimpeler

De voorbereidingen voor de bouw van woningen op de locatie Rimpeler zijn in volle gang. Op zaterdag 7 juli 2018 starten ook buiten de eerste voorbereidende werkzaamheden. Dit gaat om het afgraven en ophogen van delen van het terrein en werkzaamheden in verband met archeologisch onderzoek.

Archeologisch onderzoek

Medio 2017 heeft het Archeologisch bureau RAAP een inventariserend veldonderzoek in Rimpeler uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn 66 proefsleuven gemaakt. Hieruit blijkt dat in Rimpeler archeologische resten aanwezig zijn. Deze sluiten aan bij de vindplaats die eerder in Husselerveld is opgegraven. Een gebied van ongeveer 7 hectare is als behoudenswaardige vindplaats gewaardeerd. Op de vindplaats is een unieke ontwikkeling van middeleeuwse bewoning te volgen van de Vroege en Late middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd. Samen met de gegevens van Husselerveld vormt plangebied Rimpeler een belangrijk ensemble dat inzicht biedt in de ontwikkeling van het middeleeuwse buurtschap Bijsteren en belangrijke erven daarbinnen.

Om woningbouw mogelijk te maken, is het nodig deze vindplaats op te graven en te documenteren. Bureau RAAP gaat dit vervolgonderzoek uitvoeren. Vrijwilligers van het Puttens Historisch Genootschap en van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo assisteren bij het archeologisch onderzoek. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om kennis te nemen van de onderzoeken. De manier waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt nog apart gecommuniceerd.

Afgraven en ophogen

Om woningbouw in het gebied Rimpeler mogelijk te maken, moet een deel van het terrein ten zuiden van de houtwal en de boerderij Rimpelerweg 43 worden opgehoogd. De grond die daarvoor nodig is, wordt ergens anders in het plangebied afgegraven en vervoert naar het op te hogen gebied. Het voordeel van deze afgraving is dat de archeologen minder graafwerkzaamheden hoeven uit te voeren.

Planning werkzaamheden

Zaterdag 7 juli gaat de aannemer de bovengrond frezen. In de week van 9 tot 14 juli maakt het archeologisch bureau in het noordelijke deel van het gebied 2 haaks op elkaar staande sleuven om het bodemprofiel gedetailleerd vast te leggen. In de week van 16 tot 20 juli gaat de aannemer het plangebied afgraven en vervoert de grond naar het op te hogen gebied. Ook begint dan de archeologische opgraving. Het archeologisch onderzoek duurt tot einde van dit jaar.