Rimpeler - Besluit hogere grenswaarde

Op 6 februari 2018 is door het college van burgemeester en wethouders het "Besluit hogere grenswaarde voor nieuwbouwwoningen Rimpeler" genomen. Het besluit hogere grenswaarde ligt ter inzage vanaf 14 mei 2018 tot 26 juni 2018. 
Het besluit hogere grenswaarde is hieronder te downloaden. Daarnaast kunt u het besluit hogere grenswaarde op het gemeentehuis inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting veroorzaakt door het wegverkeer van de Henslare en de spoorweg (Amersfoort-Zwolle) de voorkeursgrenswaarde van respectievelijk 48 decibel en 55 decibel op een deel van het plangebied Rimpeler overschrijdt. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om maatregelen te treffen zodat wel wordt voldaan aan deze voorkeursgrenswaarden.

Omdat de inrichting van het gebied Rimpeler nog niet definitief is uitgewerkt, is het op dit moment niet mogelijk om voor een concreet aantal woningen de hogere grenswaarde vast te leggen. Het besluit richt zich dan ook op een percentage van 10% van het aantal (340) te ontwikkelen woningen in Rimpeler. Voor deze woningen geldt dat de hoogste geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Henslare 53 decibel mag bedragen en de hoogste geluidsbelasting als gevolg van het spoorweglawaai 58 decibel mag bedragen. 

Te downloaden

>> Besluit hogere grenswaarde Rimpeler (PDF, 871kB)

Meer informatie

>> Vastgesteld bestemmingsplan Rimpeler (PDF, 1,05MB)