Onderzoeken bij nieuwe woonwijk Rimpeler

De gemeente Putten is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Rimpeler, die globaal ligt tussen de Stationsstraat, de wijken Husselerveld en Bijsteren en de toekomstige Henslare. Dinsdag 7 februari 2017 is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis geweest, waar de gemeente de eerste ideeën en plannen voor deze nieuwe woonwijk bekend heeft maakt.

Archeologisch sleuvenonderzoek

Op maandag 20 maart 2017 start in het gebied een archeologisch sleuvenonderzoek. Met een graafmachine wordt een groot aantal proefsleuven gegraven. Eventuele vondsten en sporen worden verzameld en/of ingemeten. Vervolgens wordt vastgesteld of er sprake is van een archeologische vindplaats. Het onderzoek moet ook aantonen hoe groot de vindplaats is, uit welke periode die stamt en hoe goed die bewaard is gebleven. Uit de waardering van de vindplaats volgt een advies hoe we hiermee om moeten gaan. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Geohydrologisch onderzoek

Tegelijkertijd wordt er ook een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Dat betekent dat de grondslag en de grondwaterstanden van het gebied nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Hiervoor worden er in het gebied grondboringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider de heer T. van Nuland, telefoonnummer (0341) 375 739.