Stedenbouwkundig Plan voor het gebied Rimpeler

Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft op 24 april 2017 ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan voor het gebied Rimpeler inclusief de daarbij behorende financiële onderbouwing.

Met het vaststellen van dit Stedenbouwkundig Plan worden de kaders voor groen, water, openbare ruimte, infrastructuur en ontwatering voor de nieuwe woonwijk Rimpeler vastgelegd. Binnen deze kaders wordt het plan voor Rimpeler verder uitgewerkt en ontwikkeld. Het zijn met nadruk kaders, er wordt geen eindbeeld vastgelegd. Binnen de kaders ontstaan flexibele woonvelden die afhankelijk van de marktvraag uitgewerkt en ontwikkeld gaan worden.

Het Stedenbouwkundig Plan Rimpeler is op 7 februari 2017 gepresenteerd aan omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. Op basis van de reacties die tijdens en naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn ontvangen, is het Stedenbouwkundig Plan op onderdelen en in overleg met aanwonenden gewijzigd, waardoor hun belangen beter in het plan tot uitdrukking komen.

Het Stedenbouwkundig Plan Rimpeler inclusief de bijbehorende financiële onderbouwing wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Putten. Het Stedenbouwkundig Plan Rimpeler wordt besproken in de commissie Ruimte van maandag 22 mei 2017, waarna de gemeenteraad op 1 juni 2017 een besluit zal nemen. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt. In het derde en vierde kwartaal van 2017 wordt gewerkt aan de uitwerking van de verkaveling van de eerste bouwfase en aan het opstellen en in procedure brengen van het bestemmingsplan. Bij een positieve doorlooptijd kan begin 2018 worden gestart met de verkoop van de eerste woningen en met de voorbereidende werkzaamheden voor de start van de bouw.

>> Stedenbouwkundig Plan Rimpeler (PDF, 28,8MB)