Uitgangspunten voor woonwijk Rimpeler vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouder heeft op 26 april 2016 het Plan van Aanpak en de Uitgangspuntennotitie voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Rimpeler vastgesteld.

Nu het project Bijsteren bijna is afgerond, wordt Rimpeler als eerstvolgende uitbreidingswijk van de kern Putten ontwikkeld. Het gebied met een oppervlakte van ongeveer 9 hectare ligt globaal tussen de Stationsstraat, de wijk Bijsteren en de Rimpelerweg.

Gebaseerd op de uitgangspunten voor uitbreiding in de Structuurvisie zal de wijk ruimte bieden aan ongeveer 225 woningen.

De Uitgangspuntennotitie geeft de kaders en ambities weer voor de nieuwe wijk Rimpeler. Het wensbeeld is een duurzame, groene en veilige wijk, waar het prettig wonen is voor gezinnen. Waar de bestaande houtwallen de nieuwe wijk direct een groene uitstraling geven en hiermee een mooie verbinding met het landschap wordt gemaakt.

Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. De eerstvolgende stap is het maken van een stedenbouwkundig plan met daarin aandacht voor de locatiekenmerken en aanwezige kwaliteiten. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met:

  • de landschappelijke structuur, inclusief de sterke landschappelijke en ecologische elementen;
  • een verantwoorde waterhuishoudelijke structuur die technisch goed functioneert, maar ook ruimtelijke kwaliteit toevoegt aan de wijk;
  • een onderscheidende stedenbouwkundige structuur, die inspireert en flexibiliteit biedt om in te kunnen spelen op de wensen van toekomstige kopers;
  • een veilige en goed functionerende verkeersontsluiting;
  • vereiste en uitdagende duurzaamheidsmaatregelen;
  • mogelijke milieubelemmeringen.

De planning is dat deze stedenbouwkundige uitwerking in januari 2017 gereed is. In vervolg hierop wordt een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht om de woningbouw mogelijk te maken.

Als het volgens planning verloopt, wordt in 2018 gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase en vervolgens de bouw van de woningen. Uiteraard kunnen er zich omstandigheden voordoen, waardoor deze planning niet gehaald kan worden, bijv. in de bestemmingsplanprocedure.

>> Plan van Aanpak Rimpeler (PDF, 1,05MB)

>> Uitgangspuntennotitie Rimpeler (PDF, 1,41MB)