Accommodatieplan Sport

De raad van Putten heeft op 4 oktober 2012 het rapport ‘Accommodatieplan Sport’ vastgesteld. Met dit rapport heeft de gemeente Putten alle gewenste en noodzakelijke investeringen in sportaccommodaties voor de komende vijf tot tien jaar in beeld. Nieuwe subsidieaanvragen worden aan de hand van dit plan beoordeeld.

Het rapport ‘Accommodatieplan Sport’ past in de door de raad vastgestelde beleidslijn voor sport. In de vergadering van 7 januari 2010 heeft de raad namelijk met de "Beleidsnota Sport & Bewegen 2010-2014" de gemeentelijke sportvisie vastgesteld; deze luidt in het kort: "ledere inwoner van Putten die dat wil, moet kunnen sporten omdat sport goed is voor de gezondheid en het mensen activeert. Daarnaast geeft sport een sociale binding, brengt het mensen bij elkaar en bevordert het besef van waarden en normen. Om dit te bereiken, zijn vitale sportverenigingen noodzakelijk, evenals goede sportaccommodaties en sportieve openbare ruimten."

Onderdeel van die visie is om goede sportvoorzieningen te hebben. In de verdere uitwerking van de visie is in samenspraak met de verenigingen het sportaccommodatieplan opgesteld; Hierbij is gekeken naar de staat van onderhoud, de verwachte investeringen die gedaan moeten worden om de sportaccommodaties op een goed niveau te houden en de manier waarop onderhoud en beheer het best georganiseerd kunnen worden. In het onderzoek is rekening gehouden met de samenstelling en de verwachte leeftijdsopbouw van de Puttense bevolking en de verwachte behoefte aan sportvoorzieningen.

Eindrapport Accommodatieplan Sport, Accommodaties voor elkaar (PDF, 2,60MB)

Accommodatieplan Sport 2e fase (PDF, 42MB)