Subsidieregeling Voor Elkaar

De subsidieregeling ‘Voor Elkaar’ stimuleert inwonersinitiatieven die meer ontmoeting voor eenzame ouderen creëren. Waarbij inwoners vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid omzien naar elkaar. De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 2.500,00 euro per ingediend inwonersinitiatief. 

Subsidieregeling 'Voor Elkaar' online aanvragen

Hoe kom ik tot een volledige subsidieaanvraag?

  • U voegt bij de subsidieaanvraag een Plan van Aanpak toe met een duidelijke omschrijving van het inwonersinitiatief waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • U voegt een begroting of raming van de te verwachte kosten voor de realisatie van het initiatief.

Doelgroep

Eenzame ouderen met een leeftijd van 65+ woonachtig in de gemeente Putten.

Hoogte subsidie

Het subsidieplafond bedraagt € 7.500,00 en per aanvraag wordt maximaal € 2.500,00 subsidie verstrekt. Beoordeling en verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Voorwaarden

  • De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een groep van tenminste twee personen die inwonersinitiatieven of activiteiten willen organiseren die zich richten op het tegengaan van sociaal isolement onder de doelgroep waarbij ontmoeting, sociale verbondenheid en het omzien naar elkaar voorop staat.
  • Het inwonersinitiatief of activiteit  valt binnen de wet- en (gemeentelijke) regelgeving.
  • De subsidie is bedoeld als een eenmalige investeringsimpuls voor het realiseren van een inwonersinitiatief of activiteit en niet voor de structurele exploitatie ervan.

Termijn

U krijgt uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag schriftelijk bericht. De streefdatum voor het afhandelen van uw aanvraag is echter 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier ‘Aanvraag subsidieregeling ‘Voor Elkaar' downloaden, uitprinten en invullen.

Contact

Heeft u ondersteuning nodig bij de verdere uitwerking van het inwonersinitiatief? De partners van Breed Welzijn Putten denken graag met u mee. Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Neem dan telefonisch contact opnemen met de Servicebalie via (0341) 359 611.