Subsidieregeling Cultuur- en erfgoed regio Noord-Veluwe 2022-2024

Op de Noord-Veluwe werken 9 gemeenten samen om inwoners en bezoekers cultuur en erfgoed te laten beleven in 2022-2024. De gemeente Putten stelt namens deze 9 gemeenten op de Noord-Veluwe middelen beschikbaar voor het uitvoeren van de doelstellingen zoals is vastgelegd in de Regiovisie en Cultuur- en erfgoedpact. Als penvoeder namens de regio, ontvangt de gemeente Putten deze financiële middelen van de provincie Gelderland.

De aanvraag periode voor deze subsidie is voorbij.

Voorwaarden

U bent een instelling die gevestigd is in de regio noord-Veluwe. Uw instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk en gevestigd in 1 van de 9 samenwerkende gemeenten. Uw instelling is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren of (laten) uitvoeren van activiteiten op het gebied van cultuur- en erfgoed zoals bedoeld in de Regiovisie. En die daarbij nauw samenwerkt met één of meerdere platforms  Verdere voorwaarden leest u in de subsidieregeling Cultuur-en erfgoed regio Noord-Veluwe 2022-2024.

Bijlagen

U bent verplicht de volgende bijlagen bij uw aanvraag mee te sturen:

  • Een beschrijving en planning van de activiteiten in 2022-2023.
  • Een sluitende begroting van de activiteiten in 2022-2023.
  • Een globale beschrijving, planning en begroting van de activiteiten in 2024.
  • Voor aanvragen onder pijler 3, een ingevulde activiteitenmatrix.
  • De oprichtingsakte, statuten, jaarverslag, jaarrekening en balans (bij een eerste subsidie aanvraag bij de gemeente Putten).

Budget 2022-2024

  Pijler Budget
1. Verhaallijn Noord-Veluwe €100.000,00
2. Lokale culturele platforms €257.767,00
3. Bovenlokale activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed met minimaal 2 gemeenten €630.920,00

 

Doelstellingen

De activiteiten dragen bij aan de volgende doelstellingen zoals vastgesteld in de Regiovisie en Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024:

  • Versterken en vernieuwen van lokale infrastructuren voor cultuur- en erfgoed.
  • Versterken identiteit en zichtbaarheid van de regio Noord-Veluwe.
  • Participatie en het bereik van culturele activiteiten vergroten.
  • Door culturele-marketing en regionale projecten de verbondenheid met de regio versterken.
  • Ruimte voor cross-overs tussen culturele disciplines en het sociaal domein.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of de aanvraag? Neem contact op met Miriam den Otter, beleidsmedewerker kunst en cultuur.

T (0341) 359 611