Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een regeling voor mensen die drie jaar of langer een minimuminkomen (uit werk of uitkering) hebben en die geen enkel perspectief hebben op inkomensverbetering. De toekenning vindt steeds plaats voor een periode van 12 maanden. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente vastgesteld. U krijgt de toeslag alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook kan het zijn dat u recht hebt op de individuele inkomenstoeslag als u volledig arbeidsongeschikt bent.

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag downloaden (PDF)

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag, als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt drie jaar of langer ononderbroken een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (inkomen uit werk of uitkering).
  • U ontvangt niet binnen 3 maanden een inkomen dat hoger is dan 110%.
  • U hebt, indien u een uitkering (Participatiewet, WAO, etc.) ontvangt, alles gedaan om een baan te vinden.
  • U hebt in de afgelopen drie jaar geen maatregel/boete gekregen wegens het niet voldoen aan de voorwaarde om passend werk te verkrijgen/aanvaarden.
  • U volgt geen uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs (regulier vervolgonderwijs, waar studiefinanciering voor aangevraagd kan worden).
  • Het vermogen is, in het geval van een gezin of een alleenstaande ouder, niet hoger dan € 12.240,00. Voor een alleenstaande mag het vermogen niet hoger zijn dan € 6.120,00.
  • U hebt in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag of langdurigheidstoeslag ontvangen.

Als u gehuwd bent of samenwoont dan krijgt u de toeslag alleen als u beiden aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraag

Iedereen die een zelfstandige huisvesting heeft in de gemeente Putten, kan een beroep doen op de individuele inkomenstoeslag. U moet de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de afdeling Samenleving. De afdeling Samenleving bekijkt dan of u de toeslag ook daadwerkelijk krijgt. U krijgt de toeslag één keer per jaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag doen. Uiteraard moet wel aan de voorwaarden inzake het inkomen en vermogen worden voldaan.

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag mag uw netto inkomen per maand niet meer bedragen dan 110% van de maandelijkse bijstandsnorm die voor u geldt. De inkomensgrenzen zijn als volgt:

  Bijstandsniveau 110%
Gezin € 1.472,03 € 1.619,23
Alleenstaande ouder € 1.030,42 € 1.133,46
Alleenstaande € 1.030,42 € 1.133,46

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen per 1 juli 2019. Deze normen wijzigen ieder half jaar.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wanneer iemand een bijstandsuitkering heeft of een inkomen op bijstandsniveau, is de bijdrage lager dan wanneer iemand een inkomen heeft boven bijstandsniveau:

  Bijstandsniveau Boven bijstandsniveau
Gezin € 520,00 € 640,00
Alleenstaande ouder € 470,00 € 570,00
Alleenstaande € 360,00 € 450,00

Kostendelersnorm

Indien er in uw woning meerdere (meerderjarige) personen met een inkomen aanwezig zijn, dan vindt er een korting op de genoemde normen plaats (de kostendelersnorm). Dit wordt beoordeeld bij uw aanvraag. Bovenstaande normen gelden dus alleen wanneer er geen andere meerderjarige personen bij u wonen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611