Bouwwerken toetsing uiterlijk (welstand)

Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen moet qua uiterlijk voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling gebeurt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap (CRK). Dit doet zij aan de hand van de gemeentelijke welstandsnota, waarna een advies aan het college van burgemeester en wethouders wordt uitgebracht.

Door de rayonarchitect wordt advies uitgebracht over de ingediende bouwplannen. Hij doet dat als gemandateerde van de CRK. Dit gebeurt op de donderdagmiddag, in de oneven weken, digitaal. Wanneer het bouwplan erg ingrijpend is voor de bebouwde omgeving, dan wordt het daarna behandeld in de CRK.

De bouwplannen die behandeld worden, worden één dag voor de datum van de vergaderingen bekendgemaakt op deze pagina. De behandeling is openbaar. Aanvragers en hun architecten/tekenaars kunnen - op aanvraag - inspreken. De bespreking van niet gepubliceerde plannen is niet openbaar.

Bijlagen

Contactgegevens

T (0341) 359 723