Kappen van bomen

Voor het kappen van een boom is soms een vergunning nodig. Een vergunning kan nodig zijn op grond van:

  • het bestemmingsplan en/of
  • de Algemene plaatselijke verordening

Daarnaast kan het zijn dat op grond van landelijke flora- en faunawetgeving soms (nog) niet kan worden gekapt, bijvoorbeeld tijdens een broedseizoen van vogels.

Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD

Vergunning op grond van bestemmingsplan (aanlegvergunning)

Het gemeentelijk bestemmingsplan kan aangeven dat op bepaalde percelen er alleen gekapt mag worden met een omgevingsvergunning (aanlegvergunning). Deze situatie speelt bijvoorbeeld als er buiten het bouwvlak wordt gekapt op percelen met de bestemming “Wonen in Bos”. Informeer bij de gemeente of deze situatie aan de orde is, of bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vergunning op grond van Algemene plaatselijke verordening (kapvergunning)

Ook in de Algemene plaatselijke verordening is vastgesteld dat er in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig is (kapvergunning). Deze vergunning is niet nodig in de volgende situaties:

  • Het kappen van een boom binnen het gebied, 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB), zolang deze boom niet voorkomt in de lijst met waardevolle bomen.
  • Het kappen van een boom buiten het gebied 'bebouwde kom Boswet' (PDF, 9,51MB) maar die binnen 4 meter van een gebouw staat waarvoor een omgevingsvergunning voor activiteit bouwen is verleend.
  • Het kappen van bomen met een stamomtrek van minder dan 65 cm op 1,3 meter boven het m­aaiveld.
  • Het in opdracht van de burgemeester, ter bescherming van openbare orde of veiligheid, direct vellen van een boom.
  • Houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving of last van het college.
  • Het periodiek vellen van hakhout en knotten en kandelaberen van bomen, met uitzondering van de eerste keer, ter uitvoering van het regulier onderhoud.

Contactgegevens

Als u wilt weten of er een vergunning op grond van bestemmingsplan en/of op grond van de Algemene Plaatselijke verordening nodig is, neem dan contact op via telefoonnummer (0341) 359 611.