Subsidie vereveningsfonds woningbouw

De gemeente heeft beleid gemaakt in de woonvisie. Het beleid gaat over het aandeel van sociale en betaalbare woningbouw in het totaal aantal te bouwen woningen. Dat aandeel is niet altijd haalbaar. Daarom is er een fonds voor woningbouw gemaakt voor verevening tussen projecten. De basis hiervoor ligt in de ‘verordening verevening en doelgroepen woningbouw’.

Projecten waarbij het aandeel sociale en betaalbare woningbouw beneden de norm van 65% ligt, moeten een bijdrage leveren aan het fonds. Projecten waarbij het aandeel sociale en betaalbare woningbouw boven de norm van 65% ligt, kunnen een subsidie krijgen uit het fonds. De gemeente stimuleert zo de bouw van sociale en betaalbare woningen in Putten.

Subsidie vereveningsfonds woningbouw online aanvragen via DigiD

Bewijsstukken

Er moeten een aantal bewijsstukken toegevoegd/geüpload worden als u de aanvraag online doet. Zorg er dus voor dat u deze gegevens digitaal beschikbaar hebt. De volgende stukken moeten bijgevoegd/geüpload worden:

 • Situatietekening woningbouwplan.
 • Informatie waar per woning wordt aangegeven of deze wordt gerealiseerd
  1. in de huur of koop;
  2. voor welke (huur- of koop)prijs en
  3. overig te bebouwen onroerend goed
 • Exploitatieberekening van de ontwikkeling.
 • Gegevens waaruit blijkt dat en hoe de sociale en betaalbare woningen voldoen aan de verordening. Het gaat hier om de begripsbepaling als bedoelt in artikel 1 van de Verordening verevening en doelgroepen woningbouw gemeente Putten.
 • De-minimisverklaring.

Voorwaarden

De subsidie is voor de ontwikkelende partij van een woningbouwproject. Hierbij moet meer dan 65% van het totaal aantal woningen in de sociale en betaalbare sector gebouwd worden.

Subsidiebedrag

Het college stelt de hoogte van het subsidiebedrag vast. Zij kijken daarvoor naar het verschil tussen de grondopbrengst van het gewenste programma en de grondopbrengst van het werkelijke programma. Dit gebeurt op basis van het collegebesluit grond- en huurwaarden.

Liever niet online invullen?

Dan kunt u het formulier 'Subsidie vereveningsfonds woningbouw' downloaden, uitprinten en invullen. 

Contactgegevens

T (0341) 359 739