Bouwwerken toetsing uiterlijk (welstand)

Een omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen moet qua uiterlijk voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling gebeurt door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap (CRK). Dit doen zij aan de hand van de gemeentelijke welstandsnota, waarna een advies aan het college van burgemeester en wethouders wordt uitgebracht.

De CRK vergadert in de regel één keer per drie weken op donderdag in het gemeentehuis van Ermelo. In de tussenliggende weken behandelt de rayonarchitect als gemandateerde van de commissie op donderdagochtend de kleinere bouwplannen in de gemeente Putten.

De bouwplannen die behandeld worden, worden één dag voor de datum van de vergaderingen bekendgemaakt op deze pagina. De behandeling is openbaar. Aanvragers en hun architecten/tekenaars kunnen - op aanvraag - inspreken. De bespreking van niet gepubliceerde plannen is niet openbaar.

Bijlagen

Contactgegevens

T (0341) 359 723

Uitgelicht