Sportpark De Putter Eng, beheersverordening

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 juli 2013 de beheersverordening "Sportpark De Putter Eng" vastgesteld.

Begrenzing

Deze beheersverordening heeft betrekking op het aan de zuidwestzijde van de kern Putten gelegen sportpark De Putter Eng. Hierin ligt ook de woning Halvinkhuizerweg 79. Concreet wordt het plangebied begrensd door de Van Geenstraat in het noorden, de Halvinkhuizerweg in het oosten, de Hooiweg in het zuiden en de Roosendaalseweg in het westen.

Wat is een beheersverordening

In een beheersverordening wordt het beheer van dat gebied in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. Onderhavige beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die planologisch nog niet waren toegestaan.

Bekendmaking en inwerkingtreding

De beheersverordening is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De beheersverordening is inmiddels in werking getreden.