Locatie Da Costa - Wijzigingsplan

Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.32 en artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) hebben de volgende besluiten van 18 juni 2015 tot 30 juli 2015 gelijktijdig ter inzage gelegen:

  • het door het college van burgemeester en wethouders op 5 juni 2015 vastgestelde besluit hogere waarden geluid, en;
  • het door het college van burgemeester en wethouders op 9 juni 2015 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Centrum Putten, wijzigingsplan locatie Da Costa”.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.WPBKLocatieDaCosta-VA01.

Coördinatieregeling

Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor zowel de besluitvorming van het bestemmingsplan als de hogere grenswaarde geluid.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden van de  voormalige Da Costaschool (Voorthuizerstraat 30) en de aangrenzende onbebouwde gronden richting de Garderenseweg. Doel van het wijzigingsplan is om in het plangebied nieuwe woningen en een gezondheidscentrum te realiseren.

Naar aanleiding van de beoordeling van de zienswijzen en ambtelijke wijzigingen zijn de verbeelding en regels op enkele punten gewijzigd vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op:

  • de verkeersafwikkeling binnen het plangebied;
  • de hoogtematen van de nieuwe bebouwing in het plangebied;
  • de mogelijkheden voor erf- of perceelafscheidingen in het openbaar gebied.

Hogere grenswaarden

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidniveau op de gevels van enkele nieuw te realiseren woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om maatregelen te treffen zodat wel binnen deze voorkeursgrenswaarde wordt gebleven.

Om de woningen te kunnen realiseren moeten hogere waarden worden vastgesteld voor de Voorthuizerstraat van ten hoogste 59 dB voor de vrijstaande woning en ten hoogste 51 dB voor de appartementen (4 woningen). Voor de nultredenwoningen is de geluidbelasting ten hoogste 49 dB (6 woningen). Er wordt voldaan aan het geluidbeleid, de woningen beschikken namelijk over een geluidluwe zijde. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikelen 83 en 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor 11 woningen.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan “Centrum Putten, wijzigingsplan locatie Da Costa”  is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.