Henslare 2 - Bestemmingsplan

Vastgestelde besluiten coördinatieregeling bestemmingsplan Henslare 2 en besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder "Henslare 2"

Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) hebben de volgende besluiten van 5 maart tot 16 april 2015 gelijktijdig ter inzage gelegen.:

 • het door de gemeenteraad op 15 januari 2015 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Henslare 2” en
 • het door het college van burgemeester en wethouders op 6 januari 2015 vastgestelde besluit hogere waarden geluid.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKHenslare-VA01 en is als pdf-bestand hieronder te bekijken. Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden kunt u eveneens hieronder als pdf-bestand bekijken. 

Coördinatieregeling

Met de coördinatieregeling is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en ter inzage gelegd. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de besluitvorming hogere waarde geluid.

Toelichting Bestemmingsplan

Het doel van dit bestemmingsplan is het realiseren van een volledige rondweg - tussen de N798 Nijkerkerstraat en de Stationsstraat – voor een goede ontsluiting van de wijk Bijsteren en het industrieterrein Keizerswoert. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op:

 • het tracé van de nieuwe weg tussen de Stenenkamerseweg en de Stationsstraat;
 • de aantakking van een aantal (bedrijfs)percelen daarop en
 • de aansluiting op de Stationsstraat door middel van een rotonde.

Daarbij zal het gedeelte van de Stationsstraat tussen de spoorwegovergang en de Formido bouwmarkt (Stationsstraat 100) opnieuw worden ingericht.

Wijziging

De beoordeling van de zienswijzen heeft aanleiding gegeven om de verbeelding en de regels van het ontwerpbestemmingsplan op enkele punten gewijzigd vast te stellen. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op:

 • het dubbel bestemmen van de in het plangebied aanwezige gastransportleiding en
 • het opnemen van een voorwaardelijke verplichting voor de landschappelijke inpassing van de weg.

Besluit hogere waarden geluid

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidniveau op de gevels van een aantal woningen in de omgeving van de Henslare I en Henslare II boven de volgens de Wet Geluidhinder toegestane geluidnorm zal komen te liggen. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen die norm wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 82, 83 en 110-a van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor het betreffende plan.

De woningen waarop het besluit van toepassing is, zijn:

 • Bijsterenseweg 12a
 • Bijsterenseweg 14
 • Stenenkamerseweg 14
 • Stenenkamerseweg 18
 • Stenenkamerseweg 20
 • Stationsstraat 134
 • Stationsstraat 132
 • Stationsstraat 126
 • Stationsstraat 124

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan “Henslare 2” is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent onder andere dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Bijlagen Bestemmingsplan

Hogere Waarde geluid