Kom Noord - Bestemmingsplan

Ligging en begrenzing van het plangebied

Het bestemmingsplangebied Kom Noord wordt omgrensd door de Oude Rijksweg in het westen en het bosgebied aan de oostzijde. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door de Driewegenweg, de Postweg en de Brinkstraat.

Opzet bestemmingsplan Kom Noord

In vergelijking met de nu geldende bestemmingsplannen is in het nieuwe plan een globalere wijze van bestemmen gehanteerd. Enerzijds is enige flexibiliteit gewenst, anderzijds vraagt de rechtszekerheid om inzicht en duidelijkheid.

De woningen in het gebied zijn bestemd voor "Woondoeleinden" en "Wonen in het bos". Deze laatste bestemming betreft woningen op grote, meer bosachtige percelen en voorziet in een regeling die behoud van het bosachtige karakter tot doel heeft. Verder voorziet het bestemmingsplan onder andere in een regeling van:

  • de bestaande maatschappelijke voorzieningen;
  • bedrijven, kantoren en winkels;
  • een conferentie- en vakantieoord en
  • de openbare ruimte, met waar nodig bijzondere aandacht voor de laanbeplanting, de groenbeplanting en de bospercelen.

Voor het bestemmingsplan Kom Noord is de bestaande situatie uitgangspunt. De bestaande situatie vormt tevens het vertrekpunt voor de verdere ruimtelijke mogelijkheden. Het gaat daarbij vooral om de mogelijkheden voor aanpassingen, zoals een uitbreiding van de woning door middel van aanbouwen, bergingen en dergelijke.

Incidentele inbreidingslocaties als uitvloeisel van de in 2003 door de gemeenteraad vastgestelde Inbreidingsnota zijn in het voorliggende plan opgenomen.

Het bestemmingsplan is op 28 augustus 2007 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Op 13 augustus 2008 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State naar aanleiding van een ingesteld beroep alsnog goedkeuring onthouden aan een woningbouwbestemming aan de Lariksstraat in de voormalige achtertuin van het perceel Postweg 23.

Bijlagen: