Kom Noord, Torenlaan naast huisnummer 2 (gewijzigd)

De gemeenteraad van Putten heeft op 9 maart 2017 het bestemmingsplan 'Kom Noord, Torenlaan, naast huisnummer 2' gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een kleinschalig woningbouwproject (zes woningen) op een terrein aan de oostzijde van de Torenlaan (naast huisnummer 2), gelegen direct achter de RK kerk (Brinkstraat 85-87). De gemeenteraad heeft besloten om het plan ten opzichte van het ontwerp op één onderdeel te wijzigen. Dit betreft het bouwvlak voor de bouw van de dubbele garage aan de achterzijde van het terrein. Deze wijziging is verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van maandag 27 maart tot dinsdag 9 mei 2017 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 of 359 734, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKTorenlaan-VA01. 

Binnen de periode dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:
1.    die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of 
2.    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende daartegen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.
Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.