Kom Zuid - Bestemmingsplan

Op 7 mei 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het bestemmingsplan Kom Zuid goedgekeurd. Deze goedkeuring is inmiddels onherroepelijk.

Ligging en begrenzing van het plangebied

Het bestemmingsplangebied Kom Zuid wordt globaal omgrensd door de Engweg aan de noordzijde, de Voorthuizerstraat aan de oostzijde, de Van Geenstraat aan de zuidzijde en de Nijkerkerstraat aan de westzijde. Aan de zuidoostzijde grenst het plan aan het bedrijventerrein Hoge Eng.

Opzet bestemmingsplan Kom Zuid

In vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan "de Kom", wordt in het nieuwe plan een globalere wijze van bestemmen gehanteerd. Enerzijds is enige flexibiliteit gewenst, anderzijds vraagt de rechtszekerheid wel om inzicht en duidelijkheid. Op enkele aspecten van het plan wordt hieronder kort ingegaan.

Wonen

De woningen in het gebied zijn bestemd tot Woondoeleinden. Binnen de woonbestemmingen geven bouwvlakken aan waar gebouwd mag worden.

Bedrijfsdoeleinden

Het bedrijventerrein Ambachtstraat en de overige in het gebied voorkomende bedrijven zijn in deze bestemming opgenomen. Op de langere termijn streeft de gemeente ernaar om de bedrijven rondom de Ambachtstraat uit te plaatsen, zodat hier nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit beleid is door middel van een wijzigingsbevoegdheid doorvertaald in het bestemmingsplan.

Verder voorziet het bestemmingsplan onder andere in een regeling van:

  • de bestaande maatschappelijke voorzieningen;
  • bedrijven, kantoren en winkels;
  • de openbare ruimte.

Bijlagen: