Kom Zuid, herziening Van Meerveldstraat

De gemeenteraad van Putten heeft op 5 juli 2018 het bestemmingsplan ‘Kom Zuid, herziening Van Meerveldstraat’ gewijzigd vastgesteld.

Toelichting bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de plek van het speelveldje aan de Van Meerveldstraat (ten noorden van huisnummer 17) een woning te bouwen.

Wijziging bij vaststelling

De wijziging heeft betrekking op een verkleining van het bestemmingsvlak “Wonen”, waardoor ter compensatie van de huidige zes gestoken parkeerplaatsen die komen te vervallen enkele langsparkeerplaatsen voor de nieuwe woning kunnen worden aangelegd.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 16 augustus tot 27  september 2018 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 of (0341) 359 734, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKMeerveldstr-VA01.

Belanghebbenden kunnen van 17 augustus tot 28 september 2018 tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling een wijziging heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende tegen deze aangebrachte wijziging binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tot slot wordt er op gewezen dat in verband met de verbouw van het gemeentehuis de stukken vanaf 4 september 2018 in te zien zijn op de tijdelijke locatie Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten.