Kom Zuidoost - Bestemmingsplan

Op 7 juli 2008 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het bestemmingsplan Kom Zuidoost goedgekeurd. Deze goedkeuring is inmiddels onherroepelijk.

Ligging en begrenzing van het plangebied

Het bestemmingsplangebied Kom Zuidoost wordt globaal omgrensd door de Postweg aan de noordzijde en het bosgebied (onder meer achter de Drieseweg en langs de Wilhelminalaan, de Julianalaan en de Peppelerweg) aan de oostzijde. De plangrens volgt hier het bestemmingsplan Oostelijk Buitengebied. Aan de zuidgrens eindigt het plan bij de Sprielderweg en in het westen vormt de Voorthuizerstraat de grens.

Opzet bestemmingsplan Kom Zuidoost

In vergelijking met de voorgaande bestemmingsplannen, wordt in het nieuwe plan een globalere wijze van bestemmen gehanteerd. Enerzijds is enige flexibiliteit gewenst, anderzijds vraagt de rechtszekerheid om inzicht en duidelijkheid.

De woningen in het gebied zijn bestemd voor Woondoeleinden en Wonen in het bos. Deze laatste bestemming betreft woningen op grote, meer bosachtige percelen en voorziet in een regeling die behoud van het bosachtige karakter tot doel heeft. Verder voorziet het bestemmingsplan onder andere in een regeling van:

  • de bestaande maatschappelijke voorzieningen;
  • bedrijven, kantoren en winkels;
  • de openbare ruimte, met waar nodig bijzondere aandacht voor de laanbeplanting, de groenbeplanting en de bospercelen.

Voor het bestemmingsplan "Kom Zuidoost" is de bestaande situatie uitgangspunt. De bestaande situatie vormt tevens het vertrekpunt voor de verdere ruimtelijke mogelijkheden. Het gaat daarbij vooral om de mogelijkheden voor aanpassingen, zoals een uitbreiding van de woning door middel van aanbouwen, bergingen en dergelijke.

Verder is er als uitvloeisel van de in 2003 door gemeenteraad vastgestelde Inbreidingsnota een aantal inbreidingslocaties (bijvoorbeeld negen woningen extra aan de Drieseweg 20-22) in het voorliggende plan opgenomen.

Bijlagen: