Parkeernormen

De gemeenteraad van Putten heeft op 5 juli 2018 het bestemmingsplan ‘Parkeernormen’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het van toepassing verklaren van de Nota Parkeernormen Putten op de gemeentelijke bestemmingsplannen, met uitzondering van de bestemmingsplannen Kom Noord, Kom Zuidoost en Westelijk Buitengebied. Voor die bestemmingsplannenzijn al eerder bestemmingsplannen in procedure gebracht, waarvan de parkeernomen deel uitmaken.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan worden ingezien van 30 juli tot 11 september 2018 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 of (0341) 395 734, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKParkeernormen-VA01.

Belanghebbenden kunnen van 31 juli tot 12 september tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  1. die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
  2. aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tot slot wordt er op gewezen dat in verband met de verbouw van het gemeentehuis de stukken vanaf 4 september in te zien zijn op de tijdelijke locatie Verlengde Dorpsstraat 3 in Putten.