Van Damstraat, hoek - bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan

De gemeenteraad heeft op 25 april 2013 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan "Hoek Van Damstraat" vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de hoek van de Van Damstraat, Da Costastraat en de Garderenseweg te Putten. Woningstichting Putten is voornemens om op deze locatie 36 nieuwe woningen te realiseren en de reeds aanwezige woningen ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling te slopen. Voor het plangebied is tevens een beeldkwaliteitplan vastgesteld. Deze is als bijlage in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen. Het geeft een beschrijving van de nagestreefde beeldkwaliteit voor het gebied.

Hogere grenswaarde

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidniveau op de gevels van het bouwplan voor de ‘Hoek Van Damstraat’ boven de volgens de Wet Geluidhinder toegestane geluidnorm zal komen te liggen. Het is redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen die norm wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om op grond van artikel 83 van de Wet Geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor het betreffende plan. Dit besluit is eveneens als bijlage in de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.