Veegplan stedelijk gebied

De gemeenteraad van Putten heeft op 4 september 2014 het bestemmingsplan "Veegplan stedelijk gebied" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Dit bestemmingsplan behelst een gedeeltelijke herziening van de plankaarten / verbeeldingen van de geldende bestemmingsplannen voor de kom, met inbegrip van het bedrijventerrein Hoge Eng en het centrum van Putten.

Het onderhavig veegplan is opgesteld om:

 • een aantal onvolkomenheden in de geldende komplannen en het centrumplan te herstellen;
 • een aantal projecten dat nog met een vrijstelling of projectprocedure gerealiseerd is in een bestemmingsplan vast te leggen;
 • het plangebied van Sprielderhout en het bedrijfscomplex van Sligro (Voorthuizerstraat 67 (Sprielderweg Zuid) van een actuele bestemmingsregeling te voorzien.

Hierna wordt een overzicht gegeven van de locaties die onder het veegplan vallen en in welke bestemmingsplannen die liggen:

Kom Noord

 • Korenlaan 10
 • Zorgwonen hoek Korenlaan – Harderwijkerstraat.
 • Bosrand 33-35

Kom Zuidoost

 • Garderenseweg 33 – 35;
 • Da Costastraat 8;
 • Da Costastraat 8-a / Van Damhof 5;
 • Da Costastraat 10;
 • Sprielderweg 39 – 41;
 • Sprielderhout en Voorthuizerstraat 67 - 69;
 • Peppelerweg 53

Kom Zuid

 • Nieuwbouw De Schauw (Engweg 4);
 • Nijkerkerstraat 25;
 • Nijkerkerstraat 21 / Enghuusweg 6;
 • Engweg 6 – 8;
 • Nijkerkerstraat 3;
 • Veiligheidszone Bevi Van Geenstraat 105;
 • Kerkstraat 20 / Ambachtstraat.

Kom West

 • Stationsstraat 28

Bedrijventerrein Hoge Eng

 • Hoge Eng West 20 / 20-a;
 • Hoge Eng West 34 /36 en Hoge Eng Oost 7
 • Hoge Eng Oost 40 / 42
 • Woonwagencentrum Hoge Engweg.

Putten Centrum

 • Kelnarijstraat 16 – 18;
 • Papiermakerstraat 15 – 15a;
 • Dorpsstraat 75 – 77 / Klaas Bosstraat 2 – 30;
 • Kerkstraat 63;
 • Achterstraat 10-12 / Molenstraat 21

Bestemmingsplan Husselsesteeg

 • Husselsesteeg 24-26

De gemeenteraad heeft besloten om de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen locaties Postweg 25-27 en Postweg 23 / Lariksstraat buiten de vaststelling te laten en het plan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen. Ook heeft de gemeenteraad een tweetal locaties; Bosrand 33-35 en Husselsesteeg 26 aan het veegplan toegevoegd. Bij de toevoeging van die locaties gaat het niet om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maar om de vastlegging van de bestaande planologische situatie (de laatste locatie maakt overigens geen onderdeel uit van de bestemmingsplannen voor de kom). De wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp is opgenomen in de bij het vaststellingsbesluit behorende bijlagen: "Commentaarnota zienswijzen en vooroverlegreacties bestemmingsplan 'Veegplan stedelijk gebied" en de nota "Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Veegplan" die eveneens bij de stukken ter inzage liggen.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKVeegplan-VA01 en is en is als pdf-bestand hieronder te downloaden. 

Vastgesteld bestemmingsplan