Kom Noord en Zuidoost - bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost van 29 januari 2018 tot 13 maart 2018 voor een ieder ter inzage ligt. Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen Kom Noord en Zuidoost. 

Het doel van dit bestemmingsplan is een actueel planologisch regime voor het gebied vast te leggen.  Het ontwerpbestemmingsplan is er niet op gericht om (grootschalige) ontwikkelingen mogelijk te maken. Het is hoofdzakelijk beheergericht. Dit betekent dat de bestemmingen uit de nú geldende bestemmingsplannen in beginsel worden overgenomen. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart).

Het plangebied van het bestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost heeft betrekking op het noordelijke en zuidoostelijke gelegen deel van de dorpskern. De grenzen van het plangebied bestaan grofweg uit het natuurgebied Veluwe, Sprielderweg, Voorthuizerstraat, Brinkstraat en de Oude Rijksweg N798.

Het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u op het gemeentehuis (loket Ruimte) van Putten inzien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731 of 359 733, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via dezelfde telefoonnummers. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID-nummer NL.IMRO.0273.BPBKNoordZoost-ON01). Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 400, 3880 AK te Putten.