Stedelijk gebied, parapluplan

Met de vaststelling van de bestemmingsplannen "Kom West" en "Bedrijventerrein Hoge Eng" is de actualisering van de bestemmingsplannen voor de bebouwde kom grotendeels afgerond.

Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:

 • Kom Noord;
 • Kom Zuidwest;
 • Kom Zuid;
 • Kom West;
 • Bedrijventerrein Hoge Eng;
 • Putten Centrum.

Gaande het proces zijn inzichten gewijzigd waardoor de plannen niet meer helemaal op elkaar afgestemd zijn. Tevens zijn kleine onjuistheden gebleken in de regels / voorschriften van deze bestemmingsplannen. Om de regelingen gelijk te trekken en de onjuistheden te repareren is dit Parapluplan opgesteld. Naast dit parapluplan is ook een zogenaamd Veegplan opgesteld, waarin op perceelsniveau kleine aanpassingen doorgevoerd zijn.

De volgende onderdelen worden o.a. geregeld met het plan:

 • Voor de plannen "Kom Noord" en "Kom Zuidoost" wordt de "dubbeltelbepaling" aangepast aan die van de overige komplannen;
 • In het bestemmingsplan "Kom Noord" wordt de bijgebouwenregeling aangepast aan die van de overige bestemmingsplannen en voor alle bestemmingsplannen is de definitie "Bijgebouw" aangepast;
 • In het bestemmingsplan "Kom Zuid" is in de bestemmingsregeling "Bedrijf" een verwijzing opgenomen naar het bebouwingspercentage op de plankaart;
 • In alle bestemmingsplannen wordt aan de begrippen "Beroep aan huis" en "Bedrijf aan huis" toegevoegd dat de activiteiten door de bewoners uitgeoefend moeten worden;
 • Naar aanleiding van jurisprudentie wordt de begripsomschrijving "Detailhandel" zodanig aangepast dat "internetwinkels" er niet onder vallen. Tevens is een regeling opgenomen voor internetwinkels binnen de bedrijfsbestemmingen;
 • Om te voorkomen dat zich niet onbeperkt mensen in een woning mogen vestigen, wordt de begripsomschrijving "wonen" aangepast;
 • Voor alle plannen wordt "productiegebonden" en "ondergeschikte detailhandel" binnen de bedrijfsbestemming toegestaan;
 • Voor de op de plankaarten en verbeeldingen opgenomen "risicocontouren" (externe veiligheid) wordt in de voorschriften / regels alsnog een regeling opgenomen dat binnen deze zones geen nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten toegestaan is;
 • De onderscheiden horecabestemmingen worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd;
 • In het bestemmingsplan "Putten Centrum" wordt binnen de bestemmingen "Verkeer" en "Verkeer- verblijfsgebied" een regeling opgenomen voor standplaatsen en terrassen;
 • Binnen het bestemmingsplan "Putten Centrum" (bestemming "Kantoren" worden bestaande kantoren op de verdieping alsnog positief bestemd;
 • Het aan de Hoge Eng West 10 gevestigde sportcentrum wordt verwijderd uit de bijlage categorie 3 inrichtingen bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Eng";
 • Voor het perceel Voorthuizerstraat 71 wordt in het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Eng" een regeling opgenomen voor buitenopslag.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, van 30 september tot 12 november 2013, ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 / 359 734, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoon­nummers.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKParapluplan-ON01 of is hieronder te downloaden. 

Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de telefoon­nummers (0341) 359 733 / 359 734.

Ontwerpplan: