Henslare - Stenenkamerseweg 14 / 20-24A - correctieve herziening

De gemeenteraad van Putten heeft op 10 januari 2019  het bestemmingsplan “Correctieve herziening van het bestemmingsplan Henslare - Stenenkamerseweg 14/20-24A” vastgesteld.  Dit bestemmingsplan betreft een aanpassing van de verbeelding van het op 5 juli 2018 vastgestelde bestemmingsplan “Henslare - Stenenkamerseweg 14/20-24A”. Per abuis komt de locatie van de 'functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf - puinbreker' op de verbeelding niet overeen met de uitgangspunten en conclusies uit het akoestisch onderzoek. De bedoeling was om de functieaanduiding overeen te laten komen met de locatie (in de noordwesthoek van het plangebied) die als uitgangspunt is gebruikt in het akoestisch onderzoek. Omdat het gaat om slechts een technisch herstel, waar geen nieuwe inhoudelijke afweging aan ten grondslag ligt, is gekozen voor een zogeheten correctieve herziening van het bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis (tijdelijke locatie Verlengde Dorpsstraat 3 te Putten) van 4 februari tot 19 maart 2019. Het plan kan worden ingezien van op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummers (0341) 359 733 of 395 734, buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.CHBStkaweg20eo-VA01. Belanghebbenden kunnen van 5 februari tot 20 maart 2019 tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Link naar ruimtelijke plannen