Rimpeler - bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Rimpeler” is op 8 maart 2018 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 14 mei 2018 tot 26 juni 2018. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, buiten de hiervoor genoemde uren worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via ditzelfde telefoonnummer.

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart). In de toelichting wordt onder andere een beschrijving van de beoogde plannen voor het gebied gegeven en vindt u de beleidsmatige onderbouwing voor de plannen. In de regels staan bepalingen die zich richten op de gebruiks- en de bouwmogelijkheden in het gebied. De regels zijn via bestemmingsvlakken vastgelegd op de verbeelding. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Rimpeler mogelijk. In het bestemmingsplan is de stedenbouwkundige opzet op hoofdlijnen vastgelegd. In de nieuwe woonwijk komen ongeveer 340 nieuwe woningen. 

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad ingestemd met enkele wijzigingen als gevolg van ingediende zienswijzen en ambtshalve voorgestelde aanpassingen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Een overzicht van de juridisch bindende wijzigingen (aanpassingen voor de regels en verbeelding) ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen in de bij het raadsbesluit behorende bijlage “Zienswijzennota bestemmingsplan Rimpeler + ambtelijke wijzigingen”. Dit document ligt ook ter inzage bij de vastgestelde stukken. 

Motie

Bij de vaststelling is door de gemeenteraad met algemene stemmen de motie ‘Elke woning telt’ aangenomen. Ter uitvoering van deze motie is in het vastgestelde bestemmingsplan, haaks op de Stationsstraat een groenstrook opgenomen, op de grens van het bestemmingsplangebied en het perceel Stationsstraat 123. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen van 15 mei 2018 tot 27 juni 2018 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze bij de gemeente naar voren heeft gebracht, of 
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet naar voren heeft gebracht. 

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht in het bestemmingsplan kan iedere belanghebbende tegen deze aangebrachte wijzigingen binnen de beroepstermijn eveneens beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Rimpeler” heeft de gemeenteraad besloten dat op het bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie