Bedrijventerrein Hoge Eng - Bestemmingsplan

De gemeenteraad van Putten heeft op 12 januari 2012 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Hoge Eng" gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Voor een deel van het plangebied (het te herontwikkelen gebied achter de woningen Voorthuizerstraat 132a – 144) is ook een exploitatieplan vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bedrijventerrein Hoge Eng ligt ten zuiden van Putten. De oostelijke begrenzing wordt gevormd door de Voorthuizerstraat. Aan de noordkant wordt het bedrijventerrein begrensd door de Van Geenstraat. De Halvinkhuizerweg vormt de westgrens van het plangebied. Ten zuiden van het plangebied loopt de Hoge Engweg die hier de begrenzing vormt, inclusief het in het zuiden gelegen woonwagenterrein. In het plan is tevens het aan de overzijde van de Voorthuizerstraat gelegen bedrijfsperceel met huisnummer 71, waarop een loonwerkbedrijf gevestigd is, meegenomen.

Dit bestemmingsplan betreft het vijfde plan in het kader van de herziening van de komplannen en heeft als doel om het gebied te voorzien van een actuele bestemmingsplanregeling.

De gemeenteraad heeft besloten om het plan ten opzichte van het ontwerp op een aantal punten te wijzigen. De wijzigingen van het ontwerpbesluit zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Exploitatieplan

Voor een deel van het plangebied (het te herontwikkelen gebied (achter de woningen Voorthuizerstraat 132a - 144) is ook een exploitatieplan vastgesteld. Het exploitatieplan vormt de basis om de door de gemeente gemaakte en te maken kosten te kunnen verhalen op de eigenaren van de in het exploitatiegebied gelegen gronden. De exploitatieopzet beschrijft de kosten. In dit verband omschrijft het exploitatieplan welke werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Bijlagen